Δημοπρασία για την Εκμίσθωση του Κυλικείου του ΔΑΚ Τρίπολης

Ιουνίου 16, 2022
Περίληψη Διακήρυξης Δημοπρασίας του ΔΑΚ Τρίπολης, προκηρύσσει:

Δημοπρασία για την εκμίσθωση του κυλικείου του Δημοτικού Αθλητικού Κέντρου (ΔΑΚ) Τρίπολης, αποτελούμενο από ενιαίο χώρο διαστάσεων 8m x 9m, ήτοι 72m2, που βρίσκεται στην ανατολική πλευρά των αθλητικών χωρών και παρά την κεντρική είσοδο και το οποίο χρησιμοποιείται αποκλειστικά και μόνο ως κυλικείο. .
Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους σε προθεσμία δέκα (10) ημερών από τη δημοσίευση της διακήρυξης. Η δημοπρασία που διεξαχθεί την 30η Ιουνίου 2022, ημέρα Πέμπτη και ώρα 11.00 έως 12.00 στα γραφεία του ΝΠΔΔ Δήμου Τρίπολης, που βρίσκονται επί των οδών Εθνικής Αντίστασης και Παπαρρηγοπούλου (Αποστολοπούλειο Πνευματικό Κέντρο Τρίπολης).Κατώτατο όριο προσφοράς ορίζεται το ποσό των διακοσίων πενήντα € (250,00 €) για κάθε μήνα του πρώτου μισθωτικού έτους, μη συμπεριλαμβανομένου του νομίμου τέλους χαρτοσήμου. Η διάρκεια μίσθωσης ορίζεται σε τρία (3) έτη από την ημέρα υπογραφής του συμφωνητικού με τη δυνατότητα παράτασης τρία (3) έτη ακόμη μετά από αίτηση του μισθωτή και τη σύμφωνη γνώμη του Διοικητικού Συμβουλίου. Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να καταθέσουν την εγγύηση συμμετοχής που ανέρχεται για το ένα δέκατο (1/10) του οριζόμενου ορίου πρώτης προσφοράς, υπολογιζόμενο για ολόκληρη την πρώτη μισθωτική περίοδο.Ο τελευταίος πλειοδότης υποχρεούται να παρουσιάσει αξιόχρεο εγγυητή, ο οποίος θα υπογράψει τα πρακτικά της δημοπρασίας και έτσι καθίσταται αλληλεγγύως και εις ολόκληρον υπεύθυνος με αυτόν για την εκπλήρωση των όρων της σύμβασης. Για να γίνει κάποιος δεκτός στη δημοπρασία πρέπει να προσκομίσει εκτός των άλλων:
- Υπεύθυνη δήλωση ότι έλαβε γνώση των όρων της δημοπρασίας.
- Πρόσφατες βεβαιώσεις και πιστοποιητικά περί μη οφειλής (έκδοση όχι μεγαλύτερη των δέκα πέντε (15) ημερών πριν από την ημερομηνία της δημοπρασίας) ως
ακολούθως:

Τα φυσικά πρόσωπα:

1) Βεβαιώσεις περί μη οφειλή, από: α) στο Τμήμα Ταμείου του Δήμου Τρίπολης , β) τη Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Τριπόλεως (Δ.Ε.Υ.Α.Τ.), γ) το
Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου (Ν.Π.Δ.Δ.) Δήμου Τρίπολης και δ) από το  Τμήμα Ταμείου του Δήμου της. έδρας δραστηριότητας του (σε περίπτωση που δεν 
έχει έδρα στο Δήμο Τρίπολης).
2) Φορολογική Ενημερότητα και
3) Πιστοποιητής της αρμοδιότητας κατά περίπτωση αρχής, από την οποία δεν προκύπτει ότι είναι ενημερωμένοι για τις εισαγωγικές εισφορές Κοινωνικής Ασφάλισης (κύριας) κατά την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού. Το πιστοποιητικό αφορά όλα τα ταμεία στα οποία καταβάλλονται εισφορές από τον εργοδότη, για όλους τους εργαζόμενους με σχέση εργασίας στην επιχείρηση του συμμετέχοντος, συμπεριλαμβανομένων των εργοδοτών και των διοικούντων, που είναι ασφαλείς σε διαφορετικούς οργανισμούς κοινωνικής ασφάλισης και όχι μόνο τους ασφαλισμένους στον Ενιαίο Φορέα. Κοινωνικής Ασφάλισης (Ε.Φ.Κ.Α.). Σε κάθε περίπτωση, ο οργανισμός κοινωνικής ασφάλισης στον οποίο είναι ασφαλισμένος κάθε απασχολούμενος στην επιχείρηση του συμμετέχοντος, συμπεριλαμβανομένων των εργοδοτών και των διοικούντων (δηλαδή των μελών του Δ.Σ. για την Α.Ε., του Διαχειριστή της Ε.Π.Ε. , όλων των εταίρων για τις Ο.Ε και Ε.Ε.), θα προκύπτει κατά κανόνα: α)  από το καταστατικό (για τους εργοδότες και τους διοικούντες)και β) από την κατάσταση προσωπικού κατά ειδικότητα, στην οποία θα εμφανιστεί ο  ασφαλιστικός οργανισμός που είναι ασφαλισμένος ο κάθε απασχολούμενος στην  επιχείρηση ή τυχόν ισοδύναμα έγγραφα κάθε επιχείρησης, ανάλογα με τη  χώρα στην οποία έχει την έδρα της. Σε περίπτωση που η κατάσταση του προσωπικού σε κάποια χώρα δεν θεωρείται από αρμόδια αρχή, τότε ο συμμετέχων πρέπει να υποβάλλει μαζί με την κατάσταση του προσωπικού και την ένορκη δήλωση ενώπιον δικαστικής ή διοικητικής αρχής ή συμβολαιογράφου ή άλλης αρμόδια αρχής της χώρας που έχει την έδρα της. η επιχείρηση, με την οποία θα βεβαιωθεί το περιεχόμενο της κατάστασης προσωπικού. Σε χώρες που δεν προβλέπεται ένορκη δήλωση, μπορεί να αντικατασταθεί με υπεύθυνη δήλωση.
Τα νομικά πρόσωπα, ημεδαπά ή αλλοδαπά:
1) τα δικαιολογητικά σύστασής τους, καθώς και
2) τα ίδια δικαιολογητικά που αναφέρθηκαν παραπάνω για τα φυσικά πρόσωπα, τόσο για την εταιρεία όσο και για τους διοικούντες αυτής (δηλαδή των μελών του Δ.Σ. για τις Α.Ε., του Διαχειριστή της Ε.Π.Ε., όλων των εταίρων για τις Ο.Ε. και Ε.Ε.),
Γ) Τα ίδια δικαιολογητικά απαιτούνται και για τους εγγυητές τους (τόσο αυτών για τη συμμετοχή στη δημοπρασία και την υπογραφή των πρακτικών αυτής, όσο και  αυτών για την υπογραφή του μισθωτηρίου συμβολαίου).
Πληροφορίες που παρέχονται από την υπηρεσία του ΝΠΔΔ Δήμου Τρίπολης, επί της οδού Εθν. Αντίστασης & Παπαρρηγοπούλου (Αποστολοπούλειο Πνευματικό Κέντρο Τρίπολης) στο 2ο όροφο ή στο τηλ. 2710-233351, κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΝΠΔΔ
ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΤΡΙΠΟΛΗΣ

Τελευταία τροποποίηση στις 16 Ιουνίου 2022 %13:%Ιουν

Εγγραφείτε και διαβάστε τις σημαντικότερες ειδήσεις

fb yt
insta twiter

logofootermedia