Νοεμβρίου 24, 2020

Διαγωνισμός για το έργο «Συντήρηση Δημοτικών Κτιρίων Δ. Τρίπολης»

Οκτωβρίου 21, 2020

Ο Δήμος Τρίπολης προκηρύσσει δημόσιο ανοιχτό διαγωνισμό, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, μόνο βάσει τιμής, για την ανάθεση του έργου «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ Δ. ΤΡΙΠΟΛΗΣ», με προϋπολογισμό μελέτης 102.278, 58 €. 7ο έργο ανήκει στις κατηγορίες Οικοδομικών με προϋπολογισμό 102.278,58€. (δαπάνη εργασιών, ΓΕ & ΟΕ, απρόβλεπτα, αναθεώρηση και ΦΠΑ 24%).

Η διαδικασία θα διενεργηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ.), μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του ως άνω συστήματος.

Ημερομηνία έναρξης υποβολής προσφορών : 26/10/2020 και ώρα 10:00 πμ. Καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών : 19/11/2020 και ώρα 10:00 πμ.

Η αποσφράγιση των προσφορών θα διενεργηθεί στις 26/11/2020, ημέρα πέμπτα και ώρα 10:00 πμ. και από την Δ/νση Τ.Υ. & Πολεοδομίας

Για να "κατεβάσετε" τα αρχεία του διαγωνισμού, πατήστε ΕΔΩ

Προσθήκη σχολίου

Εγγραφείτε και διαβάστε τις σημαντικότερες ειδήσεις

fb yt
insta twiter

logofootermedia