Διαγωνισμός για το έργο "Ενεργειακή Αναβάθμιση κλειστού κολυμβητηρίου Δήμου Τρίπολης"

Ιουλίου 24, 2020
Ο Δήμος Τρίπολης προκηρύσσει δημόσιο ανοιχτό διαγωνισμό, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, μόνο βάσει τιμής, για την ανάθεση του έργου: «ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΤΡΙΠΟΛΗΣ», με προϋπολογισμό μελέτης 1.708.100,00 Ε.

Η διαδικασία θα διενεργηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ.), μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του ως άνω συστήματος.

Ημερομηνία έναρξης υποβολής προσφορών : 28 Ιουλίου 2020, και ώρα 10:00 πμ. Καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών: 20 Αυγούστου 2020 και ώρα 10:00 πμ. Η αποσφράγιση των προσφορών θα διενεργηθεί στις 26 Αυγούστου 2020. ημέρα Τετάρτη και ώρα 10.00 π.μ και από την Δ/νση Τ.Υ. & Πολεοδομίας.

Για να "κατεβάσετε" τα αρχεία του διαγωνισμού, πατήστε ΕΔΩ!

Εγγραφείτε και διαβάστε τις σημαντικότερες ειδήσεις

fb yt
insta twiter

logofootermedia