Εκτύπωση αυτής της σελίδας
ΝΠΔΔ Τρίπολης: Δύο νέες θέσεις εργασίας για το πρόγραμμα "Άθληση για όλους"

ΝΠΔΔ Τρίπολης: Δύο νέες θέσεις εργασίας για το πρόγραμμα "Άθληση για όλους"

Ο Πρόεδρος του ΝΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ (Ν.Π.Δ.Δ.) του Δήμου Τρίπολης ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, με ωριαία αποζημίωση συνολικά δύο (2) πτυχιούχων Καθηγητών Φυσικής Αγωγής κατηγορίας ΠΕ, για την λειτουργία προγραμμάτων «Άθλησης για Όλους» και συγκεκριμένα για τα προγράμματα:

 Παιδί και Αθλητισμός - Άσκηση στην Εφηβική Ηλικία, Άθληση και Νέοι, Άσκηση Ενηλίκων, Άθληση και Γυναίκα.

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

 Πτυχίο ή δίπλωμα Α.Ε.Ι. Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού της ημεδαπής ή ισότιμο αντίστοιχης ειδικότητας σχολών της αλλοδαπής.

 Οι υποψήφιοι δεν πρέπει να έχουν κώλυμα κατά το άρθρο 16 του Κώδικα Κατάστασης Δημοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων του Ν.3584/2007 (καταδίκη, υποδικία, δικαστική αντίληψη , δικαστική απαγόρευση κλπ).

Δείτε εδώ την Προκήρυξη