8 Ιουλίου ο διαγωνισμός για τα σκουπίδια της Τρίπολης

Ιουνίου 24, 2015
Στις 8 Ιουλίου θα διεξαχθεί ο επαναληπτικός διαγωνισμός του Δήμου Τρίπολης για την διαχείριση των στερεών αποβλήτων. Σύμφωνα με την διακήρυξη του διαγωνισμού ο συνολικός Προϋπολογισμός του έργου είναι 253.380,00 Ευρώ (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.).

Αντικείμενο της εργασίας είναι η μεταφορά των αστικών στερεών αποβλήτων (Α.Σ.Α.) του Δήμου Τρίπολης από τον ανάδοχο της υπηρεσίας, από προκαθορισμένους χώρους του Δήμου, σε νόμιμους χώρους με ευθύνη του αναδόχου, για τη διαχείρισή τους.
Η διάρκεια εκτέλεσης του έργου θα είναι εντός χρονικού διαστήματος δύο (2) μηνών από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης ή άλλως έως της εξαντλήσεως του οικονομικού αντικειμένου της υπηρεσίας.
Δικαιούμενοι συμμετοχής στο διαγωνισμό είναι οι παρακάτω επιχειρήσεις:
1. RAP GROUP PC
2. ΑΛΚΤΗΡ ΑΚΤΕ
3. ΚΑΓΙΑΝΝΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
Το πρόστιμο των 20 χιλιάδων ευρώ από την Περιφέρεια Πελοποννήσου για τον Άγιο Βλάση
Ταυτόχρονα η Περιφέρεια επέβαλλε διοικητικό πρόστιμο 20 χιλιάδων ευρώ στο Δήμο Τρίπολης για τον χώρο προσωρινής εναπόθεσης απορριμμάτων στην περιοχή του Αγίου Βλάση.
Στην απόφαση αναφέρονται τα παρακάτω για τους λόγους επιβολής του προστίμου ενώ ζητείται από το Δήμο να μεταφέρει τα απορρίμματα από το χώρο εντός ενός μηνός και να προβεί σε συγκεκριμένες ενέργειες όπως είναι η περίφραξη του χώρου.
1. στο χώρο του παλιού λατομείου έχει γίνει απόθεση Α.Σ.Α. περίπου δύο χιλιάδων οκτακοσίων κυβικών μέτρων, χωρίς τις απαιτούμενες περιβαλλοντικές άδειες
2. Ο χώρος δεν είναι περιφραγμένος και η ποσότητα των απορριμμάτων έχει αποτεθεί ανεξέλεγκτα σε μη στεγανό δάπεδο.
Τα ανωτέρω συνιστούν:
α) Παράβαση της περιβαλλοντικής νομοθεσίας όσον αφορά την περιβαλλοντική αδειοδότηση, όπως προβλέπεται από το άρθρο 4 του Ν. 1650/1986, όπως ισχύει σήμερα, σε συνδυασμό με το άρθρο 4 της Υ.Α. 1958/2012(ΦΕΚ21Β) που κατατάσσει τις εγκαταστάσεις αποθήκευσης και μεταφόρτωσης στερεών μη επικινδύνων αποβλήτων στο Παράρτημα IV, Ομάδα 4η, α/α 7 και απαιτεί τη σύνταξη Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων και την έκδοση ΑΕΠΟ ή τη δήλωση Υπαγωγής και έκδοση ΠΠΔ, με τη διαδικασία που προβλέπεται στο Ν. 4014/2011 (ΦΕΚ209Α) και στην ΥΑ 171914/13 (ΦΕΚ-3072 Β). Επίσης για κάθε παρέκκλιση από τον εγκεκριμένο ΠΕΣΔΑ απαιτείται απόφαση Γ.Γ. Αποκεντρωμένης Διοίκησης σύμφωνα με το Ν.4316/14, αρ.84, παρ. 7 (ΦΕΚ 270Α/14). Ακόμη, για να εξαιρεθεί ένα έργο από απόφαση έγκρισης περιβαλλοντικών όρων θα πρέπει να εκδοθεί απόφαση υπουργού ΠΕΚΑ, σύμφωνα με τις διατάξεις του αρ. 47 του Ν. 4042/12. (5000€)
β) Ανεξέλεγκτη απόθεση αστικών απορριμμάτων, κατά παράβαση των αρ. 4 και 10 της ΚΥΑ ΗΠ/50910/2727/2003 (ΦΕΚ 1909Β) και παράβαση του αρ. 12 του 1650/86 με συνέπεια τη ρύπανση του περιβάλλοντος και τον κίνδυνο ρύπανσης του υδροφόρου ορίζοντα. (15000€)
Β. Ο Δήμος Τρίπολης καλείται να παύσει τη λειτουργία του χώρου και να μεταφέρει τα υπάρχοντα απορρίμματα σε αδειοδοτημένη εγκατάσταση, εντός μηνός, αλλιώς θα επιβληθούν εκ νέου διοικητικές κυρώσεις του Ν.1650/86. Μέχρι να παύσει τη λειτουργία του χώρου θα πρέπει να γίνει προσωρινή περίφραξη του χώρου για την αποφυγή κινδύνων για το περιβάλλον και τη δημόσια υγεία. Από το ποσό αυτό ποσοστό 60% θα εισπραχθεί υπέρ ΕΤΕΡΠΣ (Πράσινο Ταμείο) (κωδ. 3517) και 40% υπέρ Δημοσίου (κωδ. 3739)
Γ. Ο φάκελος της υποθέσεως να διαβιβασθεί στη δικαιοσύνη στα πλαίσια των άρθρων 28 και 29 του Ν. 1650/86 για την ενδεχόμενη επιβολή κυρώσεων.

Προσθήκη σχολίου

Εγγραφείτε και διαβάστε τις σημαντικότερες ειδήσεις

fb yt
insta twiter

logofootermedia