Χριστουγεννιάτικο Χωριό και παγοδρόμιο στην πλατεία Άρεως στην Τρίπολη

Δεκεμβρίου 01, 2016
Θετική η Δημοτική Κοινότητα για το Χριστουγεννιάτικο Χωριό και το παγοδρόμιο στην Τρίπολη
Θετική ήταν η γνωμοδότηση του συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας Τρίπολης που ενέκρινε την παραχώρηση τμήματος της πλατείας Άρεως, στην υπό σύσταση εταιρεία με την επωνυμία «Παπαθανασίου Δημήτρης Μονοπρόσωπη Ι.Κ.Ε» για την εγκατάσταση Χριστουγεννιάτικου χωριού και παγοδρομίου, όπως αυτό περιγράφεται στην αίτησή του, για το χρονικό διάστημα από 7-12-2016 έως 15-1-2017, διότι –όπως αναφέρεται στην απόφαση - η πρόταση της ανωτέρω εταιρείας είναι συμφερότερη για το Δήμο Τρίπολης :
• ως προς την ποικιλία των παιχνιδιών
• ως προς την οργάνωση της χριστουγεννιάτικης αγοράς
• ως προς τις ανταποδοτικές δράσεις της (προσφορά 500 δωρεάν εισιτηρίων, και κάλυψη ολόκληρου του ποσού που απαιτείται για τη λειτουργία τουριστικού τραίνου, που θα εκτελεί διαδρομές στο πεζοδρομημένο κέντρο της πόλης.)
Σύμφωνα με την απόφαση γνωμοδότησης, η παραχώρηση του χώρου της Πλατείας Άρεως προτείνεται να γίνει με τους κατωτέρω επιπλέον όρους :
Α) Ο/Η «ανάδοχος» θα προβεί στη δημιουργία και εγκατάσταση Θεματικού Χωριού και στην τοποθέτηση παγοδρομίου και παιχνιδιών. Επίσης θα πραγματοποιηθούν διαδραστικά δρώμενα και ψυχαγωγικά προγράμματα στο Χριστουγεννιάτικο Χωριό στην Πλατεία Άρεως (ψυχαγωγικό πρόγραμμα, εργαστήρι κατασκευών, χριστουγεννιάτικες μασκώτ, μπαλονοκατασκευές, face painting κ.λ.π.).
Β) Ο/Η «ανάδοχος» αναλαμβάνει την έκδοση των εισιτηρίων, θεωρημένων από την αρμόδια ΔΟΥ τα έσοδα των οποίων συμφωνούνται υπέρ του.
Γ) Ο/Η «ανάδοχος» αναλαμβάνει τις αμοιβές των υπαλλήλων που θα απασχολεί, τις ασφάλειές τους, τα έξοδα διαμονής και μεταφοράς των μελών της ομάδας καθώς και τα έξοδα μεταφοράς και εγκατάστασης του παγοδρομίου και του παιδότοπου.
Δ) Ο/Η «ανάδοχος» εγγυάται τον πλήρη έλεγχο των εγκαταστάσεών του και την πλήρη ασφάλεια των πατινέρ με τη συμμετοχή εκπαιδευμένου προσωπικού και έμπειροι παρατηρητές οι οποίοι θα βρίσκονται μέσα στην πίστα και θα φροντίζουν για την προστασία των πατινέρ καθώς και κατάλληλα εκπαιδευμένου προσωπικού στα υπόλοιπα παιχνίδια του παιδότοπου που θα φροντίζουν για την ασφάλεια των παιδιών.
Ε) Ο/Η πίστα του παγοδρομίου θα διαθέτει περιμετρικές μπάρες προστασίας και η «ανάδοχος» θα διαθέτει στους πατινέρ παγοπέδιλα (και για τους μικρά παιδιά παγοπέδιλα με διπλές λεπίδες για περισσότερη σταθερότητα), προστατευτικές επιγονατίδες, επιαγκωνίδες, κράνη, γάντια και ό,τι άλλο προβλέπεται και κρίνεται απαραίτητο για την αποφυγή οποιουδήποτε ατυχήματος. Ο/Η «ανάδοχος» θα είναι και υπεύθυνος για οποιοδήποτε ατύχημα ή τραυματισμό υπάρξει κατά τις ώρες λειτουργίας της παγοπίστας και των λοιπών παιχνιδιών του παιδότοπου
ΣΤ) Όλος ο εξοπλισμός μετά την λήξη των εορτών θα απομακρυνθεί από τον «ανάδοχο» και ο χώρος θα παραδοθεί στην πρότερη κατάσταση του. Σε περίπτωση που διαπιστωθεί οποιαδήποτε φθορά στον περιβάλλοντα χώρο ή στο δάπεδο της Πλατείας Άρεως, αυτή θα εκτιμηθεί από την Τεχνική υπηρεσία του Δήμου και η δαπάνη αποκατάστασής της θα βαρύνει την «ανάδοχο». Αν η φθορά δεν αποκαθίσταται τότε ο Δήμος Τρίπολης θα προβεί στις προβλεπόμενες ενέργειες σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία κατά του/της αναδόχου.
Ζ) Οι χώροι θα λειτουργούν και θα είναι ανοιχτοί στο κοινό όλες τις ημέρες και ώρες σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις της εγχώριας νομοθεσίας και τις αποφάσεις των αρμόδιων αρχών.
Η) Ο/Η «ανάδοχος» υποχρεούται να ασφαλίσει τη σχετική δραστηριότητα που αιτήθηκε με συμβόλαιο αστικής ευθύνης έναντι τρίτων. Σε περίπτωση που για οποιοδήποτε λόγο δεν προσκομίσει στη αρμόδια υπηρεσία του Δήμου, τέτοια σύμβαση ασφάλισης, υποχρεούνται οι μισθωτές να δηλώσουν εγγράφως στην αρμόδια υπηρεσία, ότι ο Δήμος ουδεμία ευθύνη θα έχει σε περίπτωση πρόκλησης οιουδήποτε ατυχήματος, καθώς και οποιαδήποτε υποχρέωση αποζημίωσης για οποιαδήποτε αιτία. Κάθε τέτοια αποζημίωση που ενδέχεται στο μέλλον να ζητηθεί από οποιονδήποτε παθόντα συνεπεία ατυχήματος, για θετικές ή αποθετικές ζημίες, για χρηματική ικανοποίηση λόγω ηθικής βλάβης κλπ., καθώς και για οποιοδήποτε πρόστιμο διοικητικό ή ποινικό, αποκλειστικά υπεύθυνοι θα είναι οι μισθωτές.
Θ) Κατά τη διάρκεια της σύμβασης και όσο καιρό κάνουν χρήση του χώρου, ο/η «ανάδοχος» υποχρεούνται με δική τους μέριμνα και δαπάνες στην απαραίτητη φύλαξη και συντήρηση, προκειμένου να εξασφαλίζεται η ομαλή και ασφαλής λειτουργία όλου του εξοπλισμού και των εγκαταστάσεων.
Ι) Σε περίπτωση που ο/η «ανάδοχος» δεν μπορέσουν να λάβουν σχετική άδεια εγκατάστασης και λειτουργίας, ο Δήμος ουδεμία ευθύνη έχει. Οι μισθωτές παραιτούνται από τούδε κάθε δικαιώματος τους για οποιαδήποτε σχετική αποζημίωση ή διαφυγόν κέρδος.
Κ) Ρητά συμφωνείται ότι σε περίπτωση οριστικής αδυναμίας λειτουργίας των εγκαταστάσεων, για λόγους που δεν ανάγονται στην υπαιτιότητα των συμβαλλόμενων μερών, τα συμβαλλόμενα μέρη θα έχουν το δικαίωμα καταγγελίας αζημίως για αμφότερους.
Διάρκεια ενέργειας
Από 7-12-2016 έως 15-1-2017, ώρες λειτουργίας σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις της εγχώριας νομοθεσίας και τις αποφάσεις των αρμόδιων αρχών.
Υλικοτεχνικός Εξοπλισμός
Όλος ο απαραίτητος εξοπλισμός που χρειάζονται για την υλοποίηση της όλης ενέργειας θα διατεθεί από την «ανάδοχο»
Υποχρεώσεις Διοργανωτή
α) Ο/Η Διοργανωτής παραχωρεί δωρεάν την Πλατεία Άρεως για την εγκατάσταση και λειτουργία του Παγοδρομίου και των υπόλοιπων ψυχαγωγικών παιχνιδιών και δράσεων, σύμφωνα με την με αριθ. ……./2016 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου.
β) Ο χώρος θα είναι διαθέσιμος και σε πλήρη τεχνική ετοιμότητα (π.χ. παροχή ρεύματος, νερού, καθαριότητα κ.λ.π.) για την εγκατάσταση του Παγοδρομίου και των λοιπών εγκαταστάσεων από την 7-12-2016, ημέρα που κρίνει ο «δεύτερος συμβαλλόμενος » ότι είναι απαραίτητο για να γίνουν οι απαραίτητες ενέργειες για την εγκατάσταση του Παγοδρομίου.
γ) Οι δαπάνες για την κατανάλωση ρεύματος και νερού που αντιστοιχούν στη λειτουργία των ψυχαγωγικών παιχνιδιών θα βαρύνουν τον Δήμο Τρίπολης.

Διαβάστε ΕΔΩ!

Εγγραφείτε και διαβάστε τις σημαντικότερες ειδήσεις

fb yt
insta twiter

logofootermedia