Νοεμβρίου 25, 2020

Πρόσκληση υποβολής προσφορών για την ανάπλαση του κοινοτικού γραφείου της Καστάνιτσας

Οκτωβρίου 13, 2020

Η Διαχειριστική επιτροπή του Κληροδοτήματος Νότας Κοντογιάννη Κ. Καστάνιτσας σύμφωνα με την 5/2020 Απόφασή της, Π ρ ο κ η ρ ύ σ σ ε ι :

την έναρξη της διαδικασίας υποβολής κλειστών προσφορών για την παροχή της ανωτέρω
εργασίας. Το κριτήριο κατακύρωσης για την ανάθεση της ανωτέρω υπηρεσίας , είναι η
συμφερότερη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής.

Ο προϋπολογισμός ανέρχεται στα 14.501,61 € συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α., σύμφωνα με την
τεχνική περιγραφή και τα σχέδια της μελέτης, που έχουν συνταχθεί από τη Δ/νση
Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Βόρειας Κυνουρίας.

Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι να εκδηλώσουν ενδιαφέρον και να καταθέσουν,
στο Γραφείο Πρωτοκόλλου του Δήμου Βόρειας Κυνουρίας, κλειστή οικονομική προσφορά,
μέχρι την Παρασκευή 23-10-2020 και ώρα 14:30 καθώς και υπεύθυνη δήλωση στην
οποία να βεβαιώνεται ότι δεν υπάρχει αποκλεισμός από την δυνατότητα συμμετοχής στις
δημόσιες συμβάσεις, σύμφωνα με τα άρθρα 73,74 του Ν.4412/2016.
Πληροφορίες: κ. Ν.Δεληγιάννη τηλ. 2755 360170.

Ο Πρόεδρος της Διαχειριστικής Επιτροπής του

Κληροδοτήματος Νότας Κοντογιάννη

Γεώργιος Καμπύλης

Προσθήκη σχολίου

Εγγραφείτε και διαβάστε τις σημαντικότερες ειδήσεις

fb yt
insta twiter

logofootermedia