Ιανουαρίου 24, 2021

Δήμος Βόρειας Κυνουρίας: Πρόσληψη προσωπικού για την κάλυψη κατεπειγουσών εποχιακών και πρόσκαιρων αναγκών

Ιουνίου 26, 2020

Για την πρόσληψη προσωπικού με Σύμβαση Εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου, για την κάλυψη κατεπειγουσών εποχιακών  και πρόσκαιρων αναγκών  ΔΕ Χειριστών Μηχανημάτων Έργου (jcb και γκρέιντερ) του Δήμου Βόρειας Κυνουρίας

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΒΟΡΕΙΑΣ ΚΥΝΟΥΡΙΑΣ

Έχοντας υπόψη

 1. Τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/τ.Α΄/7-6-2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης».
 2. Τις διατάξεις του άρθρου 206 του Ν. 3584/2007 (ΦΕΚ 143/τ.Α΄/28-6-2007) «Κώδικας Κατάστασης Δημοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων», όπως αντικαταστάθηκαν με τις όμοιες του άρθρου 41, παρ. 2 του Ν.4325/2015 (ΦΕΚ 47/τ.Α΄/11-5-2015) και του άρθρου 116 του Ν. 4547/2018 (ΦΕΚ: 102/τ.Α’/12-6-2018).
 3. Τις διατάξεις της παρ. 20 του άρθρου 9 του Ν. 4057/2012 (ΦΕΚ 54/τ. Ά/12-3-2012) όπως συμπληρώθηκαν με τις όμοιες της παρ. 22 του άρθρου 12 του Ν.4071/2012 (ΦΕΚ: 85/τ.Α’/11/4/2012) όπως τροποποιήθηκαν με τις όμοιες του άρθρου 41, παρ. 1 του Ν.4325/2015 (ΦΕΚ 47/τ. Α΄/11-5-2015).
 4. Τις διατάξεις της παρ.2 του άρθρου 54 του Ν.4662/2020(ΦΕΚ 27/τ.Α/7-2-2020)
 5. Την με αριθ. 85/26-5-2020 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Βόρειας Κυνουρίας.
 6. Την υπ΄ αριθμ. 86486/15-06-2020 (ΑΔΑ:Ψ8ΘΞΟΡ1Φ-4ΔΓ) απόφαση του συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου
 7. Τον Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου Βόρειας Κυνουρίας – Ο.Ε.Υ. (ΦΕΚ 2146/τ.Β΄/26-9-2011).

Ανακοινώνει

Την πρόσληψη με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου δύο  (2)ατόμων ειδικότητας ΔΕ Χειριστών Μηχανημάτων έργου jcb και γκρέιντερ διάρκειας τεσσάρων (4) μηνών , για κατεπείγουσες εποχιακές και πρόσκαιρες ανάγκες όπως φαίνεται παρακάτω:

.

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

ΑΡΙΘΜΟΣ

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

ΔΕ Χειριστή Μηχανημάτων έργου JCB

Έως και 4 μήνες

1

ΚΥΡΙΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ:

α)Ισχύουσα άδεια μηχανοδηγού-χειριστή μηχανημάτων εκτέλεσης τεχνικών έργων Ομάδας Β΄και Τάξης Δ΄ ή Γ΄ ή Β΄ή Α΄(Π.Δ 31/1990 ή άδεια χειριστή μηχανημάτων έργου (Μ.Ε) Ομάδας Β΄ ή Α΄,Ειδικότητας 1ης του Π.Δ.113/2012 για τα Μ.Ε 1.3 της κατάταξης του άρθρου 2 της υπ΄ αριθ. οικ.1032/166/Φ.Γ.9.6.4(Η)5.3.2013 απόφασης ,όπως αυτή τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε  με τις υπ΄αριθ..οικ.71993/301/Φ113/3-7-2015, οικ. 84123/305/Φ113/8-8-2016 και οικ.74285/176/Φ113/9-7-2018 απόφασεις(*).

β)Ο ομώνυμος ή αντίστοιχος τίτλος ΙΕΚ ή Επαγγελματικού Λυκείου  ή Τεχνικού Επαγγελματικού Εκπαιδευτηρίου Α΄ή Β΄κύκλου σπουδών ή Ενιαίου Πολυκλαδικού Λυκείου  ή Τεχνικού Επαγγελματικού Λυκείου ή Σχολής Επαγγελματικής Κατάρτισης ή Επαγγελματικής Σχολής ή Τεχνικών Επαγγελματικών Σχολών Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ή σχολών μαθητείας του ΟΑΕΔ του Ν.1346/1983 ή Ν.3475/2006 ή άλλος ισότιμος τίτλος σχολικών μονάδων  της ημεδαπής ή αλλοδαπής ,αντίστοιχης ειδικότητας ο οποίος οδηγεί στην απαιτούμενη άδεια άσκησης επαγγέλματος.

Γίνεται επίσης δεκτός οποιοσδήποτε τίτλος ΙΕΚ ή δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης η άλλος ισότιμος και αντίστοιχος τίτλος σχολικών μονάδων της ημεδαπής ή αλλοδαπής  υπό την προϋπόθεση ότι ο υποψήφιος υποβάλλει βεβαίωση της αρμόδιας για την έκδοση της άδειας υπηρεσίας  .ότι η ανωτέρω άδεια μηχανοδηγού –χειριστή χορηγήθηκε βάσει του συγκεκριμένου τίτλου είτε αυτοτελώς είτε με συνυπολογισμό και εμπειρίας.

γ)Ισχύουσα άδεια οδήγησης αυτοκινήτου ερασιτεχνική ή επαγγελματική .

ΠΡΟΣΟΝΤΑ  Α΄ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ:

(Εφόσον η θέση δεν καλυφθεί από υποψήφιο με τα ανωτέρω  προσόντα)

α)Ισχύουσα άδεια μηχανοδηγού-χειριστή μηχανημάτων εκτέλεσης τεχνικών έργων Ομάδας Β΄και Τάξης Δ΄ ή Γ΄ ή Β΄ή Α΄(Π.Δ 31/1990 ή άδεια χειριστή μηχανημάτων έργου (Μ.Ε) Ομάδας Β΄ ή Α΄, Ειδικότητας 1ης του Π.Δ.113/2012 για τα Μ.Ε 1.3 της κατάταξης του άρθρου 2 της υπ΄ αριθ. οικ.1032/166/Φ.Γ.9.6.4(Η)5.3.2013 απόφασης ,όπως αυτή τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε  με τις υπ΄αριθ..οικ.71993/301/Φ113/3-7-2015, οικ. 84123/305/Φ113/8-8-2016 και οικ.74285/176/Φ113/9-7-2018 απόφασεις(*).

β) Ο ομώνυμος ή αντίστοιχος απολυτήριος τίτλος  αναγνωρισμένης κατώτερης τεχνικής σχολής της ημεδαπής ή ισότιμος και αντίστοιχος τίτλος σχολής της αλλοδαπής  ο οποίος οδηγεί στην απαιτούμενη άδεια άσκησης επαγγέλματος.

Γίνεται επίσης δεκτός οποιοσδήποτε τίτλος αναγνωρισμένης κατώτερης τεχνικής σχολής της ημεδαπής ή αλλοδαπής , υπό την προϋπόθεση ότι  ο υποψήφιος υποβάλλει βεβαίωση της αρμόδιας για την έκδοση της άδειας υπηρεσίας ότι ή άδεια μηχανοδηγού –χειριστή χορηγήθηκε βάσει του συγκεκριμένου τίτλου είτε αυτοτελώς είτε με συνυπολογισμό και εμπειρίας.

 γ)Ισχύουσα άδεια οδήγησης αυτοκινήτου ερασιτεχνική ή επαγγελματική .

ΠΡΟΣΟΝΤΑ  Β΄ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ:

(Εφόσον η θέση δεν καλυφθεί από υποψήφιο με τα ανωτέρω  προσόντα)

α)Ισχύουσα άδεια μηχανοδηγού-χειριστή μηχανημάτων εκτέλεσης τεχνικών έργων Ομάδας Β΄και Τάξης Δ΄ ή Γ΄ ή Β΄ή Α΄(Π.Δ 31/1990 ή άδεια χειριστή μηχανημάτων έργου (Μ.Ε) Ομάδας Β΄ ή Α΄ ,Ειδικότητας 1ης του Π.Δ.113/2012 για τα Μ.Ε 1.3 της κατάταξης του άρθρου 2 της υπ΄ αριθ. οικ.1032/166/Φ.Γ.9.6.4(Η)5.3.2013 απόφασης ,όπως αυτή τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε  με τις υπ΄αριθ..οικ.71993/301/Φ113/3-7-2015, οικ. 84123/305/Φ113/8-8-2016 και οικ.74285/176/Φ113/9-7-2018 αποφάσεις

β)Απολυτήριος τίτλος τουλάχιστον Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης (δηλ. απολυτήριο τριταξίου γυμνασίου ή για υποψηφίους που έχουν αποφοιτήσει μέχρι και το 1980 απολυτήριο Δημοτικού Σχολείου)ή ισοδύναμος απολυτήριος τίτλος κατώτερης Τεχνικής Σχολής του Ν.Δ.580/1970 ή απολυτήριος τίτλος Εργαστηρίων Ειδικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης του άρθρου 1 του ν.2817/2000 της ημεδαπής ή άλλος ισότιμος τίτλος της αλλοδαπής και αντίστοιχη εμπειρία τουλάχιστον τριών(3) ετών, μετά την απόκτηση της παραπάνω άδειας μηχανοδηγού-χειριστή(*)

γ)Ισχύουσα άδεια οδήγησης αυτοκινήτου ερασιτεχνική ή επαγγελματική .

 

ΠΡΟΣΟΝΤΑ  Γ΄ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ:

(Εφόσον η θέση δεν καλυφθεί από υποψήφιο με τα ανωτέρω  προσόντα)

α)Ισχύουσα άδεια μηχανοδηγού-χειριστή μηχανημάτων εκτέλεσης τεχνικών έργων Ομάδας Β΄και Τάξης Δ΄ ή Γ΄ ή Β΄ή Α΄(Π.Δ 31/1990 ή άδεια χειριστή μηχανημάτων έργου (Μ.Ε) Ομάδας Β΄ ή Α΄,Ειδικότητας 1ης του Π.Δ.113/2012 για τα Μ.Ε 1.3 της κατάταξης του άρθρου 2 της υπ΄ αριθ. οικ.1032/166/Φ.Γ.9.6.4(Η)5.3.2013 απόφασης ,όπως αυτή τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε  με τις υπ΄αριθ..οικ.71993/301/Φ113/3-7-2015, οικ. 84123/305/Φ113/8-8-2016 και οικ.74285/176/Φ113/9-7-2018 αποφάσεις

β)Απολυτήριος τίτλος τουλάχιστον Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης (δηλ. απολυτήριο τριταξίου γυμνασίου ή για υποψηφίους που έχουν αποφοιτήσει μέχρι και το 1980 απολυτήριο Δημοτικού Σχολείου)ή ισοδύναμος απολυτήριος τίτλος κατώτερης Τεχνικής Σχολής του Ν.Δ.580/1970 ή απολυτήριος τίτλος Εργαστηρίων Ειδικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης του άρθρου 1 του ν.2817/2000 της ημεδαπής ή άλλος ισότιμος τίτλος της αλλοδαπής και αντίστοιχη εμπειρία τουλάχιστον έξι (6) μηνών, μετά την απόκτηση της παραπάνω άδειας μηχανοδηγού-χειριστή(*)

γ)Ισχύουσα άδεια οδήγησης αυτοκινήτου ερασιτεχνική ή επαγγελματική .

(*)ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ

Υποψήφιοι που κατέχουν, άδεια την οποία αντικατέστησαν βάσει του π.δ 113/2012 ,εφόσον στη νέα αυτή άδεια δεν αναγράφεται η αρχική άδεια και η ημεροχρονολογία κτήσης αυτής, οφείλουν να προσκομίσουν σχετική βεβαίωση της αρμόδιας υπηρεσίας από την οποία να προκύπτουν τα ανωτέρω στοιχεία.

Η εν λόγω βεβαίωση απαιτείται , προκειμένου να προμετρηθεί το βαθμολογούμενο κριτήριο της εμπειρίας .

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ

Ισχύουσα άδεια οδήγησης που έχει εκδοθεί από κράτος –μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή από τη Νορβηγία ή από την Ισλανδία ή από το Λιχτενστάιν, εξακολουθεί να ισχύει στο ελληνικό έδαφος ως έχει,εφόσον τηρούνται οι όροι και οι προϋποθέσεις χορήγησης της αντίστοιχης κατηγορίας άδειας οδήγησης του π.δ 51/2012, όπως ισχύει (παρ.6, άρθρο τρίτο Ν.4383/2016 ΦΕΚ 72/20-4-2016/τ.Α΄) 

Στην περίπτωση που οι υποψήφιοι είναι κάτοχοι επαγγελματικής άδειας οδήγησης αλλοδαπής(εκτός κρατών-μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης) για να γίνουν δεκτοί πρέπει να προσκομίσουν αντιστοιχία της άδειας οδήγησης αλλοδαπής με τις επαγγελματικές άδειες οδήγησης ημεδαπής.

                                                        

ΔΕ Χειριστή Μηχανημάτων Έργου (ΓΚΡΕΙΝΤΕΡ)

Έως και 4 μήνες

1

ΚΥΡΙΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

α)Άδεια μηχανοδηγού –χειριστή μηχανημάτων εκτέλεσης τεχνικών έργων ομάδας Ζ΄ τάξης Γ΄ ή άδεια χειριστή μηχανημάτων έργου (Μ.Ε) ομάδας Α΄ειδικότητας 3 του Π.Δ. 113/2012 για τα Μ.Ε.3.5της κατάταξης του άρθρου 2 της  υπ΄ αριθ.οικ. 1032/166/Φ.Γ.9.6.4(Η/5.3.2013 απόφασης του αρμόδιου Υφυπουργού , όπως τροποποιήθηκε-συμπληρώθηκε με την υπ΄αριθμ.οικ.71993/301/Φ.113/3.7.2015 απόφαση του αρμοδίου Υπουργού(*).

β) Άδεια οδήγησης αυτοκινήτου ερασιτεχνική ή επαγγελματική,

γ)Ο ομώνυμος ή αντίστοιχος τίτλος ΙΕΚ ή Τεχνικού Επαγγελματικού Εκπαιδευτηρίου Α΄ή Β΄κύκλου σπουδών ή Ενιαίου Πολυκλαδικού Λυκείου ή Τεχνικού Επαγγελματικού Λυκείου ή Τεχνικών Επαγγελματικών Σχολών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης ή Σχολών Μαθητείας του ΟΑΕΔ του Ν.1346/83  ή άλλος ισότιμος τίτλος σχολικών μονάδων της ημεδαπής ή αλλοδαπής , αντίστοιχης ειδικότητας. Γίνεται επίσης δεκτός οποιοσδήποτε τίτλος ΙΕΚ ή δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ή άλλος ισότιμος και αντίστοιχος τίτλος σχολικών μονάδων της ημεδαπής ή αλλοδαπής υπό την προϋπόθεση ότι ο υποψήφιος υποβάλει βεβαίωση της αρμόδιας για την έκδοση της άδειας υπηρεσίας ,ότι η ανωτέρω άδεια μηχανοδηγού –χειριστή χορηγήθηκε βάσει του συγκεκριμένου τίτλου είτε αυτοτελώς είτε με συνυπολογισμό  και εμπειρίας.

ΠΡΟΣΟΝΤΑ Α΄ ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ:

(Εφόσον η θέση δεν καλυφθεί από υποψήφιο με ανωτέρω προσόντα)

α)Άδεια μηχανοδηγού –χειριστή μηχανημάτων εκτέλεσης τεχνικών έργων ομάδας Ζ΄τάξηςΓ΄ ή άδεια χειριστή μηχανημάτων έργου (Μ.Ε) ομάδας Α΄ειδικότητας 3 του Π.Δ.113/2012 για τα Μ.Ε 3.5 της κατάταξης του άρθρου 2 της υπ΄αριθμ.οικ.1032/166/Φ.Γ.9.6.4(Η)/5.3.2013 απόφασης του αρμόδιου Υφυπουργού όπως τροποποιήθηκε –συμπληρώθηκε  με την υπ΄αριθμ.οικ71993/301/Φ.113/3.7.2015 απόφαση του αρμοδίου Υπουργού(*).

β) Άδεια οδήγησης αυτοκινήτου ερασιτεχνική ή επαγγελματική,

γ)Ο ομώνυμος ή αντίστοιχος , απολυτήριος τίτλος αναγνωρισμένης κατώτερης τεχνικής σχολής της ημεδαπής ή ισότιμος και αντίστοιχος τίτλος σχολής της αλλοδαπής. Γίνεται επίσης δεκτός οποιοσδήποτε τίτλος αναγνωρισμένης κατώτερης τεχνικής σχολής της ημεδαπής ή αλλοδαπής, υπό την προϋπόθεση ότι ο υποψήφιος υποβάλει βεβαίωση της αρμόδιας για την έκδοση της άδειας υπηρεσίας , ότι η ανωτέρω άδεια μηχανοδηγού-χειριστή χορηγήθηκε βάσει του συγκεκριμένου τίτλου είτε αυτοτελώς είτε με συνυπολογισμό και εμπειρίας.

ΠΡΟΣΟΝΤΑ Β΄ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ:

(Εφόσον η θέση δεν καλυφθεί από υποψήφιο με τα ανωτέρω προσόντα)

α)Άδεια μηχανοδηγού-χειριστή μηχανημάτων  εκτέλεσης τεχνικών έργων ομάδας Ζ΄τάξης΄Γ΄ ή άδεια χειριστή μηχανημάτων έργου (Μ.Ε) ομάδας Α΄ειδικότητας 3 του Π.Δ.113/2012 για τα Μ.Ε 3.5 της κατάταξης του άρθρου 2 της υπ΄αριθμ.οικ.1032/166/Φ.Γ.9.6.4(Η)/5.3.2013 απόφασης του αρμόδιου Υφυπουργού όπως τροποποιήθηκε –συμπληρώθηκε  με την υπ΄αριθμ.οικ71993/301/Φ.113/3.7.2015 απόφαση του αρμοδίου Υπουργού(*).

β) Άδεια οδήγησης αυτοκινήτου ερασιτεχνική ή επαγγελματική,

γ)Απολυτήριος τίτλος τουλάχιστον Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης (δηλ απολυτήριο τριτάξιου γυμνασίου ή για υποψηφίους  που έχουν αποφοιτήσει μέχρι και το 1980 απολυτήριο Δημοτικού Σχολείου, ή ισοδύναμος απολυτήριος τίτλος κατώτερης  Τεχνικής Σχολής του Ν.Δ.580/1970 ή απολυτήριος τίτλος Εργαστηρίων Ειδικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης  και Κατάρτισης ,του άρθρου 1 του Ν.2817/2000 της ημεδαπής ή άλλος ισότιμος τίτλος της αλλοδαπής και αντίστοιχη εμπειρία τουλάχιστον τριών(3) ετών, μετά την απόκτηση της παραπάνω άδειας μηχανοδηγού-χειριστή(*)

ΠΡΟΣΟΝΤΑ Γ΄ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ:

(Εφόσον η θέση δεν καλυφθεί από υποψήφιο με τα ανωτέρω προσόντα)

α)Άδεια μηχανοδηγού-χειριστή μηχανημάτων  εκτέλεσης τεχνικών έργων ομάδας Ζ΄τάξης΄Γ΄ ή αδεια χειριστή μηχανημάτων έργου (Μ.Ε) ομάδας Α΄ειδικότητας 3 του Π.Δ.113/2012 για τα Μ.Ε 3.5 της κατάταξης του άρθρου 2 της υπ΄αριθμ.οικ.1032/166/Φ.Γ.9.6.4(Η)/5.3.2013 απόφασης του αρμόδιου Υφυπουργού όπως τροποποιήθηκε –συμπληρώθηκε  με την υπ΄αριθμ.οικ71993/301/Φ.113/3.7.2015 απόφαση του αρμοδίου Υπουργού(*).

β) Άδεια οδήγησης αυτοκινήτου ερασιτεχνική ή επαγγελματική,

γ)Απολυτήριος τίτλος τουλάχιστον Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης (δηλ απολυτήριο τριτάξιου γυμνασίου ή για υποψηφίους  που έχουν αποφοιτήσει μέχρι και το 1980 απολυτήριο Δημοτικού Σχολείου, ή ισοδύναμος απολυτήριος τίτλος κατώτερης  Τεχνικής Σχολής του Ν.Δ.580/1970 ή απολυτήριος τίτλος Εργαστηρίων Ειδικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης  και Κατάρτισης ,του άρθρου 1 του Ν.2817/2000 της ημεδαπής ή άλλος ισότιμος τίτλος της αλλοδαπής και αντίστοιχη εμπειρία τουλάχιστον  έξι(6) μηνών, μετά την απόκτηση της παραπάνω άδειας μηχανοδηγού-χειριστή(*)

(*)ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ

Υποψήφιοι που κατέχουν, άδεια την οποία αντικατέστησαν βάσει του π.δ 113/2012 ,εφόσον στη νέα αυτή άδεια δεν αναγράφεται η αρχική άδεια και η ημεροχρονολογία κτήσης αυτής, οφείλουν να προσκομίσουν σχετική βεβαίωση της αρμόδιας υπηρεσίας από την οποία να προκύπτουν τα ανωτέρω στοιχεία.

Η εν λόγω βεβαίωση απαιτείται , προκειμένου να προμετρηθεί το βαθμολογούμενο κριτήριο της εμπειρίας .

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ

Για τα θερμικά μηχανήματα γίνονται δεκτές και οι άδειες μηχανοδηγών χειριστών μηχανημάτων εκτέλεσης τεχνικών έργων ,που χορηγήθηκαν βάσει του π.δ.22/1976(ΦΕΚ6/12.01.1976/τ.Α΄).

Στην περίπτωση που οι υποψήφιοι είναι κάτοχοι επαγγελματικής άδειας οδήγησης αλλοδαπής ,για να γίνουν δεκτοί πρέπει να προσκομίσουν βεβαίωση της αρμόδιας υπηρεσίας <<περί ισοδυναμίας και αντιστοιχίας  της άδειας  οδήγησης αλλοδαπής  με τις επαγγελματικές άδειες οδήγησης ημεδαπής>>.

Οι υποψήφιοι πρέπει να είναι ηλικίας από 18 έως 65 ετών.

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ:

 

1.Απλή αίτηση στην οποία να αναφέρονται τα στοιχεία του υποψηφίου (ονοματεπώνυμο ,Διεύθυνση , τηλέφωνο και η θέση για την οποία υποβάλλει την αίτηση).

2.Φωτοτυπία ταυτότητας

3.Φωτοτυπία τίτλου σπουδών

4.Φωτοαντίγραφα όλων των εγγράφων που αποδεικνύουν τα ειδικά τυπικά προσόντα κατά περίπτωση.

5.Ιατρική βεβαίωση που αποδεικνύει την φυσική καταλληλότητα για την άσκηση των καθηκόντων της θέσεως που επιλέγουν.

6.Για την απόδειξη του χρόνου ανεργίας, πρόσφατη βεβαίωση Ο.Α.Ε.Δ.

 1. Για την απόδειξη της εμπειρίας, απαιτείται:
 • Βεβαίωση του οικείου ασφαλιστικού φορέα από την οποία να προκύπτει η διάρκεια της ασφάλισης.
 • Χωριστή από την αίτηση υπεύθυνη δήλωση του υποψηφίου κατά το άρθρο 8 του Ν. 1599/1986 στην οποία να δηλώνονται επακριβώς ο χρόνος και το είδος της εμπειρίας του καθώς και τα στοιχεία του εργοδότη, φυσικού προσώπου ή της επωνυμία της επιχείρησης αν πρόκειται για νομικό πρόσωπο.

Οι μισθωτοί του δημοσίου τομέα μπορούν εναλλακτικά αντί της βεβαίωσης του ασφαλιστικού φορέα και της υπεύθυνης δήλωσης να προσκομίσουν βεβαίωση του οικείου φορέα του δημοσίου τομέα από την οποία να προκύπτει ο χρόνος και το είδος της εμπειρίας.

Η εμπειρία λαμβάνεται υπόψη μετά τη λήψη του βασικού τίτλου σπουδών με τον οποίο οι υποψήφιοι μετέχουν στη διαδικασία επιλογής.

8.Υπεύθυνη Δήλωση του ν.1599/1986 στην οποία  να δηλώνουν ότι έχουν τα γενικά προσόντα πρόσληψης που προβλέπονται κάθε φορά για τους μόνιμους υπαλλήλους των ΟΤΑ(Ιθαγένεια ,ηλικία διορισμού , υγεία και φυσική καταλληλότητα για τη θέση ,έλλειψη κωλύματος πρόσληψης, λόγω ποινικής καταδίκης).

9.Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης, πρόσφατης έκδοσης, προκειμένου για υποψηφίους που έχουν ανήλικα τέκνα, είναι πολύτεκνοι ή τέκνα πολύτεκνης οικογένειας, ή Πιστοποιητικό γεννήσεως, προκειμένου για υποψηφίους που είναι άγαμοι.

Δημοσίευση της Ανακοίνωσης

Ανάρτηση ολόκληρης της ανακοίνωσης να γίνει στο χώρο των ανακοινώσεων του δημοτικού καταστήματος του Δήμου Βόρειας Κυνουρίας, στην οποία εδρεύει η υπηρεσία (Άστρος) και στο Κέντρο Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ) του Δήμου.

Θα συνταχθεί και σχετικό πρακτικό ανάρτησης στο φορέα.

Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν σχετική αίτηση και να την υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, στα γραφεία της υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση: Δήμος Βόρειας Κυνουρίας Τ.Κ. 220 01 Άστρος Αρκαδίας, απευθύνοντάς την, στο Γραφείο Ανθρώπινου Δυναμικού & Διοικητικής Μέριμνας, υπόψη: κ. Πουλημένου Ανθούλα (τηλ. επικοινωνίας: 27553-60122).

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να  υποβάλουν αιτήσεις από Δευτέρα 29/6/2020                          μέχρι και   Παρασκευή 3/7/2020.                   .

Κατάταξη υποψηφίων

Αφού η υπηρεσία μας  επεξεργαστεί τις αιτήσεις των υποψηφίων, τους κατατάσσει βάσει των κριτηρίων.  Η κατάταξη των υποψηφίων, βάσει της οποίας θα γίνει η τελική επιλογή για την πρόσληψη με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου, πραγματοποιείται ως εξής:

 1. Μεταξύ των υποψηφίων με την ίδια εντοπιότητα προηγούνται οι έχοντες τα κύρια προσόντα και ακολουθούν οι έχοντες τα επικουρικά (Α΄, Β΄ επικουρίας κ.ο.κ.).
 2. Η σειρά κατάταξης μεταξύ αυτών που έχουν τα ίδια προσόντα (κύρια ή επικουρικά), γίνεται με βάση τη βαθμολογία που συγκεντρώνουν στα βαθμολογούμενα κριτήρια. όπως ισχύουν την ημέρα έκδοσης της προκήρυξης.
 3. Στην περίπτωση ισοβαθμίας υποψηφίων στη συνολική βαθμολογία προηγείται αυτός που έχει τις περισσότερες μονάδες στο πρώτο βαθμολογούμενο κριτήριο (χρόνος ανεργίας) και, αν αυτές συμπίπτουν, αυτός που έχει τις περισσότερες μονάδες στο δεύτερο κριτήριο (αριθμός τέκνων πολύτεκνης οικογένειας) και ούτω καθεξής. Αν εξαντληθούν όλα τα κριτήρια, η σειρά μεταξύ των υποψηφίων καθορίζεται με δημόσια κλήρωση.

 

Ανάρτηση πινάκων

Μετά την κατάρτιση των πινάκων, η υπηρεσία μας θα αναρτήσει τα αποτελέσματα  στο κατάστημα των γραφείων μας ενώ θα συνταχθεί και σχετικό πρακτικό ανάρτησης.

                                              

Πρόσληψη

Η υπηρεσία προσλαμβάνει το προσωπικό με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου αμέσως μετά την κατάρτιση των πινάκων κατάταξης των υποψηφίων. Προσληφθέντες οι οποίοι αποχωρούν πριν από τη λήξη της σύμβασής τους, αντικαθίστανται με άλλους από τους εγγεγραμμένους και διαθέσιμους στον πίνακα της οικείας ειδικότητας, κατά τη σειρά εγγραφής τους σε αυτόν.

Σε κάθε περίπτωση, οι υποψήφιοι που προσλαμβάνονται λόγω αντικατάστασης αποχωρούντων υποψηφίων, απασχολούνται για το υπολειπόμενο, κατά περίπτωση, χρονικό διάστημα και μέχρι συμπληρώσεως της εγκεκριμένης διάρκειας της σύμβασης εργασίας ορισμένου χρόνου.

 

Ο Δήμαρχος Βόρειας Κυνουρίας

 

                                                                     Καμπύλης Γεώργιος

Προσθήκη σχολίου

Εγγραφείτε και διαβάστε τις σημαντικότερες ειδήσεις

fb yt
insta twiter

logofootermedia