Εξέταση διαμαρτυρίας επαγγελματιών αλιέων Παραλίου Άστρους

Αυγούστου 05, 2015
Ο Πρόεδρος του ∆ιοικητικού Συµβουλίου του ∆ηµοτικού Λιµενικού Ταµείου Βόρειας Κυνουρίας, εισηγήθηκε το θέµα αυτό εκτός ηµερήσιας διάταξης και ζήτησε από τα µέλη του ∆ιοικητικού Συµβουλίου να το συζητήσουν.

Τα µέλη του ∆ιοικητικού Συµβουλίου αποφάσισαν ΟΜΟΦΩΝΑ ότι το θέµα αυτό είναι επείγον και πρέπει να συζητηθεί.
Στη συνέχεια ο Πρόεδρος είπε τα παρακάτω :
Στο πρωτόκολλο του Λιµενικού µας Ταµείου, κατατέθηκε διαµαρτυρία των επαγγελµατιών αλιέων Παραλίου Άστρους, η οποία αναλυτικά αναφέρει :
«Κύριε ∆ήµαρχε, µε την 29/2015 της 13ης Ιουλίου απόφαση του Λιµενικού Ταµείου Βόρειας Κυνουρίας, αποφασίστηκε η µετακίνηση των επαγγελµατικών σκαφών στον προσήνεµο µόλο από την ράµπα ανέλκυσης και αριστερά. Ο χώρος αυτός είναι γνωστό ότι λόγω των εργασιών που έχουν εκτελεστεί, δεν έχει το απαιτούµενο βάθος, όπως επίσης δε διαθέτει επαρκείς και ασφαλείς δέστρες ούτε έχει αποκατασταθεί καµία από τις ζηµιές τις οποίες έχει υποστεί. Έχουµε µετακινηθεί αρκετές φορές, προκειµένου να διευκολυνθούν οι εργασίες, την περίοδο όµως αυτή κάτι τέτοιο δε λαµβάνει χώρα, εποµένως δε µπορεί να γίνει κατανοητή η απόφαση αυτή.
∆ηµιουργείται ευλόγως η εντύπωση πως το λιµάνι ανήκει στα διερχόµενα τουριστικά και ερασιτεχνικά σκάφη τα οποία παρόλο που δεν επιβαρύνονται µε λιµενικά τέλη, διευκολύνονται καθώς τους παραχωρείται το µεγαλύτερο µέρος του λιµανιού. Τα τουριστικά και ερασιτεχνικά σκάφη είναι για αναψυχή και όχι για βιοπορισµό. Κατανοούµε ότι στο βωµό της τουριστικής ανάπτυξης πρέπει να κάνουµε κάποιες θυσίες, αλλά αυτό ξεπερνά τα όρια.
Είµαστε κατά κύριο επάγγελµα ψαράδες και προσπαθούµε µέσα σε πολύ δύσκολες συνθήκες να ζήσουµε τις οικογένειές µας. Τα προβλήµατα είναι πάρα πολλά και δεν µπορούµε να τα αντιµετωπίσουµε. Αισθανόµαστε σα νοµάδες και σαν ο τελευταίος τροχός της αµάξης.
Τους καλοκαιρινούς µήνες, δηλαδή την περίοδο µε την µεγαλύτερη κίνηση, όπου αναµένεται να έχουµε περισσότερη δουλειά, µε την απόφαση αυτή µας θέτετε εµπόδια.
Στο χώρο που µέχρι σήµερα δέναµε τα σκάφη µας έχουµε πολύ πιο εύκολη πρόσβαση για εφοδιασµό µε καύσιµα, καθώς και για φορτοεκφόρτωση των αλιευµάτων. Οι συνεχείς µετακινήσεις και µάλιστα χωρίς λόγο µας δηµιουργούν πολλαπλά προβλήµατα.
Η ανάπτυξη του τόπου πρέπει να στηριχθεί κατά κύριο λόγο στο ντόπιο δυναµικό, τους επαγγελµατίες του χωριού µας και αυτό δεν µπορεί να πραγµατοποιηθεί όταν αυτοί στοχοποιούνται και προσβάλλονται κατά αυτόν τον τρόπο.
Θεωρούµε ότι η απόφαση αυτή πρέπει να αλλάξει και να παραµείνουµε στον υπήνεµο µόλο, από το «Καταφύγιο» και δεξιά που βρισκόµασταν µέχρι πρόσφατα. Επιπροσθέτως, θα πρέπει να υπάρξει πρόβλεψη για ανέλκυση των σκαφών και τους καλοκαιρινούς µήνες σε περίπτωση αβαρίας κάποιου σκάφους.
Με το πέρας των εργασιών, θα συζητήσουµε για τη µόνιµη θέση µας η οποία πιστεύουµε ότι πρέπει να παραµείνει στην αρχική της θέση διότι είναι ασφαλής όλες τις εποχές του χρόνου.
Εξάλλου σε όλη την Ελλάδα τα αλιευτικά σκάφη βρίσκονται σε κεντρικό σηµείο των λιµένων καθώς ενισχύουν τη γραφικότητα. Θεωρούµε επίσης ότι οι εργασίες που εκτελούµε µέσα στα σκάφη µας (νετάρισµα και µπάλωµα παραγαδιών, δικτυών κλπ) καθώς και οι εργασίες συντήρησης αυτών, είναι πόλος έλξης για τους τουρίστες.
Εν τέλει, παρακαλούµε σε επόµενη συνεδρίαση του ∆.Σ. του Λιµενικού Ταµείου Βόρειας Κυνουρίας να παραστεί αντιπροσωπεία µας για να εκθέσει τις απόψεις µας. Πιστεύουµε ότι αποτελούµε πλεονέκτηµα για την περιοχή µας και όχι πρόβληµα. Σας παρακαλούµε να
µεριµνήσετε άµεσα για την επίλυση αυτών των προβληµάτων»
Όπως γνωρίζετε, στο ∆ιοικητικό Συµβούλιο του Λιµενικού µας Ταµείου, συµµετέχει ως µέλος ο Πρόεδρος των επαγγελµατιών αλιέων και η οποιαδήποτε απόφαση λαµβάνουµε ως φορέας διοίκησης του λιµένα, υπόκειται φυσικά σε έλεγχο και σε κρίση, υπάρχει συνεργασία και φυσικά δεν στοχοποιούµε κανέναν.
Έχουµε αποδείξει τα τελευταία τέσσερα χρόνια ότι µε τα έργα που κάνουµε, προσπαθούµε να βοηθήσουµε τους επαγγελµατίες ψαράδες και σε καµία περίπτωση και δεν τους θυσιάζουµε – στο βωµό κανενός κέρδους και καµίας τουριστικής ανάπτυξης. ∆εν έχουµε τέτοια πρόθεση.
Οι αποφάσεις που έχουµε λάβει µέχρι σήµερα, ρυθµίζουν προσωρινά και εποχιακά το θέµα και σε καµία περίπτωση δεν θέλουµε να µειώσουµε τη δραστηριότητα των επαγγελµατιών ψαράδων.
Πέρα από αυτό όµως έχουµε και την αγωνία για την καλύτερη οργάνωση του λιµένα, ο οποίος πιστεύουµε ότι θα αναβαθµίσει τουριστικά τον τόπο µας.

Πριν λάβουµε την απόφαση αυτή, ακούσαµε προτάσεις ανθρώπων που γνωρίζουν το θέµα, όµως το ξαναβάζουµε το θέµα για συζήτηση, όσον αφορά τον καλύτερο δυνατό καθορισµό των θέσεων ελλιµενισµού, όµως περιµένω από εσάς που είστε κάθε ηµέρα στο λιµάνι να ακούσω τις θέσεις σας και να στηρίξετε τον Πρόεδρο του Συλλόγου σας, που είναι και µέλος του Λιµενικού
µας Ταµείου. Συνεδριάστε και κάντε µας προτάσεις. 

Καρράς Γεώργιος : γιατί να αλλάξουµε θέση εµείς που είµαστε µόνιµοι και να µην µετακινηθούν οι εποχιακοί ; οι µόνοι που µετακινούνται στο λιµάνι είναι οι επαγγελµατίες. Τους ερασιτέχνες τους βολέψατε σε ένα σηµείο και δεν έχουν µετακινηθεί ποτέ τους. Έχουµε µεγάλη εµπειρία στα θέµατα αυτά και η θέση που προτάθηκε µε την υπ’ αριθµό 29/2015 απόφασή σας, είναι επικίνδυνο και εγκυµονεί µεγάλους κινδύνους τη χειµερινή περίοδο. Προτείνω να µετακινηθούν τα τουριστικά σκάφη. ∆εν υπάρχει λόγος να µετακινούµαστε συνεχώς εµείς.
∆ικαίος Περικλής : δεν υπήρχε πρόθεση από πλευράς του ∆ιοικητικού µας Συµβουλίου για να σας βλάψουµε. Αν είχατε συνεδριάσει ως Σύλλογος και είχατε εισηγηθεί διαφορετικά θα σας ακούγαµε. Όµως πρέπει κι εσείς να παρακολουθείται τις συνεδριάσεις µας και να κάνετε προτάσεις.
Μαντάς Παναγιώτης : κατά την περίοδο εκτέλεσης των εργασιών στο λιµένα Παραλίου Άστρους, η ανάδοχος εταιρεία ζήτησε την εκκένωσή του για την αποφυγή ατυχηµάτων. Με δική µας παρέµβαση όµως αποφασίστηκε να µην εκκενωθεί το λιµάνι αλλά να υπάρξουν κάποιες µετακινήσεις, ανάλογα µε την πορεία των εργασιών. Ζητήσαµε λοιπόν από Εσάς αυτή τη µετακίνηση, επειδή είστε λίγοι, δικοί µας άνθρωποι και γνωριζόµαστε αρκετά καλά. Αυτός ήταν ο µοναδικός λόγος. Ήταν πολύ δύσκολο για µας, να ενηµερώσουµε τους υπόλοιπους, που τους περισσότερους δεν τους γνωρίζουµε.
Κατσής ∆ηµήτριος : για να δικαιολογήσω την ψήφο µου κατά τη λήψη της υπ’ αριθµό 29/2015 απόφασής µας, σας γνωρίζω ότι δεν είχαµε καµία πρόθεση να σας «ρίξουµε», όµως πριν αποφασίσουµε, ακούσαµε τις προτάσεις ανθρώπων που γνωρίζουν καλά το θέµα, ο Πρόεδρός σας συµφώνησε στο θέµα αυτό. Προτεραιότητα για εµάς είστε εσείς. Η απόφαση αυτή ρύθµιζε προσωρινά το θέµα και είπαµε όταν παραδοθεί το λιµάνι να το ξανασυζητήσουµε, να µας καταθέσετε τις προτάσεις και να αποφασίσουµε οριστικά.
Μαντάς Παναγιώτης : προτείνω να τροποποιήσουµε την υπ’ αριθµό 29/2015 απόφαση του ∆ιοικητικού µας Συµβουλίου, ως προς τις θέσεις ελλιµενισµού των επαγγελµατικών σκαφών, όπως παρακάτω :
• Τα επαγγελµατικά αλιευτικά σκάφη θα ελλιµενίζονται στο χώρο του υπήνεµου µόλου, το κρηπίδωµα του «Καταφυγίου» και προς τις πλωτές εξέδρες
• Στο χώρο που βρίσκεται αριστερά της ράµπας καθέλκυσης – ανέλκυσης σκαφών και προς τον προσήνεµο µόλο, µέχρι το σηµείο της διαγράµµισης που θα οριοθετήσει ο φορέας διοίκησης του λιµένα, θα δένουν σκάφη άνω των πέντε (5) µέτρων

Σκαρπέλος Λάµπρος : είναι πιο εύκολη η συνεννόηση µαζί σας. Μετά την παραλαβή του λιµανιού, θα έχετε χώρο µε ειδική χωροθέτηση για τα επαγγελµατικά σκάφη. ∆εν παύουν φυσικά να ισχύουν οι παλιές διατάξεις, που λένε ότι αν η υπηρεσία µου κρίνει ότι ο χώρος που σας έχει παραχωρηθεί εγκυµονεί κινδύνους, παίρνετε εντολή και µετακινείστε σε άλλη θέση. ∆εν πρέπει λοιπόν να έρχεστε σε αντιπαλότητα µε τα άλλα σκάφη που δένουν στο λιµάνι. Ο ∆ήµαρχος έχει έλθει σε ειδική συνεννόηση µε τον εργολάβο για το θέµα αυτό, γιατί πρέπει να γνωρίζετε ότι ως εργοταξιακός χώρος, ο εργολάβος έχει το δικαίωµα να σας µετακινεί όπου
αυτός κρίνει. Ο εργολάβος ήθελε καθαρό το λιµάνι γιατί σε περίπτωση ατυχήµατος µε τα ασφαλιστικά που έχει δεν θα πλήρωνε. Πρέπει να προσέξετε ιδιαίτερα τις εργασίες που εκτελείται µέσα και έξω από τα σκάφη σας και να µην ρυπαίνεται τη θάλασσα αλλά και τη χερσαία ζώνη

Τα µέλη του ∆ιοικητικού Συµβουλίου του ∆ηµοτικού Λιµενικού Ταµείου Βόρειας Κυνουρίας,
αφού άκουσαν την εισήγηση και µετά από διαλογική συζήτηση,

αποφασίζουν ΟΜΟΦΩΝΑ τα παρακάτω :
1. ∆έχονται την εισήγηση στο σύνολό της και τροποποιούν την υπ’ αριθµό 29/2015 απόφαση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου, όπως παρακάτω :
 Τα ερασιτεχνικά σκάφη που έχουν µήκος άνω των πέντε (5) µέτρων, θα ελλιµενίζονται από τον µικρό µόλο και προς τα δεξιά (νέο κρηπίδωµα έµπροσθεν του χώρου των καταστηµάτων από «Ιππόκερο» µέχρι και «Καταφύγιο») και από την ράµπα ανέλκυσης/καθέλκυσης σκαφών και αριστερά προς τον προσήνεµο µόλο  Τα επαγγελµατικά αλιευτικά σκάφη θα ελλιµενίζονται από την αρχή του υπήνεµου µόλου και κατά µήκος του (κατά βάση και όχι στις πλωτές εξέδρες), µέχρι του σηµείου διαγράµµισης που ο φορέας διοίκησης του λιµένα θα ορίσει, αφού πρώτα καταγραφούν οι ανάγκες των υπαρχόντων σκαφών.
2. Κατά τα λοιπά ισχύει η υπ’ αριθµό 29/2015 απόφαση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου 

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθµό 30/2015
Ο Πρόεδρος
του ∆ηµοτικού Λιµενικού Ταµείου
Βόρειας Κυνουρίας

Προσθήκη σχολίου

ΕΦΗΜΕΡΕΥΟΝΤΑ ΦΑΡΜΑΚΕΙΑ

 • 21 Ιαν

  ΑΓΓΕΛΑΚΟΥ ΑΓΓΙΩΑΝΝΑΣ

  ΤΡΙΠΟΛΗ | Σεχιώτη Τάσου 22

  08:30 - 08:30 (Επόμ.), τηλ.: 2710223636

 • 21 Ιαν

  ΠΑΠΑΦΙΛΗ ΜΑΡΙΑ

  ΚΟΡΙΝΘΟΣ | Εθνικής Αντιστάσεως 81

  08:00 - 14:00 & 17:30 - 08:00 (Επ.) τηλ.: 2741080680

 • 21 Ιαν

  ΖΟΥΖΙΑΣ ΑΡΓΥΡΙΟΣ

  ΝΑΥΠΛΙΟ | Πλατεία Συντάγματος 2

  08:00 - 08:00 (Επ.), τηλ.: 2752027445

 • 21 Ιαν

  ΚΟΥΤΣΟΓΕΩΡΓΑ Α. - ΒΟΓΙΑΤΖΟΠΟΥΛΟΣ Α.

  ΣΠΑΡΤΗ | Γκορτσολόγου 78

  08:00 - 08:00 (Επ.), τηλ.: 2731021155

 • 21 Ιαν

  ΚΑΡΝΟΥΣΚΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

  ΚΑΛΑΜΑΤΑ | Αρτέμιδος 103

  08:00 - 14:00 17:30 - 08:00  (Επ.), τηλ.: 2721021460

Εγγραφείτε και διαβάστε τις σημαντικότερες ειδήσεις

fb yt
insta twiter

logofootermedia