Δημοπρασία μίσθωσης ακινήτων για να χρησιμοποιηθούν ως χώροι στάθμευσης στην Τ.Κ. Παραλίου Άστρους

Αυγούστου 03, 2015
Ο Δήμαρχος Βόρειας Κυνουρίας δ ι α κ η ρ ύ σ σ ε ι ότι εκτίθεται σε φανερή μειοδοτική και προφορική δημοπρασία, για την μίσθωση ακινήτων (οικοπέδων) για να χρησιμοποιηθούν ως χώροι στάθμευσης οχημάτων στην Τοπική Κοινότητα Παραλίου Άστρους.

ΚΑΛΟΥΝΤΑΙ οι ενδιαφερόμενοι που είναι ιδιοκτήτες κατάλληλων ακινήτων, σύμφωνα με τους όρους της σχετικής διακήρυξης, να υποβάλλουν στο Δήμο έγγραφη προσφορά εκδήλωσης ενδιαφέροντος, εντός αποκλειστικής προθεσμίας (10) δέκα ημερών από την δημοσίευση της διακήρυξης.

Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί σε δύο φάσεις και σε εφαρμογή των διατάξεων του Ν. 3463/2006 και το άρθρου 3 του Π.Δ. 270/81 για τη δημιουργία χώρου στάθμευσης στην Τ.Κ. Παραλίου Άστρους.

Καθορίζει τους όρους της δημοπρασίας μίσθωσης ως εξής:

1) Περιγραφή οικοπέδων:

Τα προσφερόμενα οικόπεδα πρέπει: 1. Να βρίσκονται στην εδαφική περιφέρεια της T.Κ. Παρ. Άστρους και συγκεκριμένα στους τομείς Β και Ζ. 2. Να εφάπτονται με διανοιγμένη δημοτική, αγροτική ή επαρχιακή οδό και να είναι προσβάσιμα από οχήματα. 2) Τρόπος Διενέργειας της Δημοπρασίας

Η δημοπρασία διεξάγεται σε δύο φάσεις ως εξής:

Α. Διακήρυξη εκδήλωσης ενδιαφέροντος.

Όσοι επιθυμούν να λάβουν μέρος στη δημοπρασία θα 1 πρέπει να καταθέσουν στον Δήμο έγγραφη προσφορά εκδήλωσης ενδιαφέροντος, στην οποία θα περιγράφονται λεπτομερώς, η επιφάνεια, η θέση και τα όρια του οικοπέδου, συνοδευόμενη από αντίγραφο του συμβολαίου και του τοπογραφικού διαγράμματος, η έλλειψη του οποίου (του τοπογραφικού) δεν αποτελεί λόγω αποκλεισμού.

Οι προσφορές ενδιαφέροντος κατατίθενται στο Δήμο και στη συνέχεια η αρμόδια δημοτική υπηρεσία τις αποστέλλει στην επιτροπή του άρθρου 7 του Π.Δ. 270/81, η οποία με επιτόπια έρευνα, κρίνει περί της καταλληλότητάς των προσφερομένων ακινήτων και περί του αν ταύτα πληρούν τους όρους της παρούσας διακήρυξης. Η επιτροπή συντάσσει σχετική έκθεση, εντός δέκα (10) ημερών από της λήψεως των προσφορών.

Οι λόγοι αποκλεισμού ενός ακινήτου αιτιολογούνται επαρκώς στην έκθεση. Η έκθεση αξιολόγησης, μαζί με τις προσφορές ενδιαφέροντος, αποστέλλονται στον Δήμο, ο οποίος την κοινοποιεί σε κάθε έναν που εκδήλωσε ενδιαφέρον.

Β. Διενέργεια δημοπρασίας.

Στη συνέχεια ο Δήμαρχος ορίζει ημέρα και ώρα διεξαγωγής της δημοπρασίας, καλώντας με αποδεικτικό, να λάβουν μέρος σε αυτήν μόνο εκείνοι των οποίων τα ακίνητα κρίθηκαν κατάλληλα κατά τη διαδικασία της πρώτης φάσης. Η δημοπρασία θα διενεργηθεί διακεκριμένα για τον τομέα ή περιοχή, όπως περιγράφεται στην παρ. 1 «περιγραφή οικοπέδου» της διακήρυξης.

Η Δημοπρασία της Β΄ φάσης θα είναι προφορική, μειοδοτική με κριτήριο κατακύρωσης την χαμηλότερη οικονομικότερη προσφορά. Κατά τη διενέργεια της δημοπρασίας συντάσσονται πρακτικά τα οποία μετά τη λήξη της δημοπρασίας υπογράφονται από το μειοδότη. 3) Δικαίωμα αποζημίωσης Ο τελευταίος μειοδότης δεν αποκτά δικαίωμα προς αποζημίωση από τη μη έγκριση των πρακτικών της δημοπρασίας από το αρμόδιο όργανο του δήμου ή της διοικητικής αρχής που έχει αντίστοιχη αρμοδιότητα.

4) Σύμβαση Ο τελευταίος μειοδότης υποχρεούται όπως εντός δέκα ημερών από την κοινοποίηση, που ενεργείται με αποδεικτικό παραλαβής, της απόφασης της διοικητικής αρχής περί κατακυρώσεως ή εγκρίσεως του αποτελέσματος της δημοπρασίας, να προσέλθει για την σύνταξη και υπογραφή της σύμβασης, άλλως και η κατατεθείσα εγγύηση καταπίπτει υπέρ του Δήμου χωρίς δικαστική παρέμβαση, ενεργείται δε αναπλειστηριασμός εις βάρος του, ο οποίος ευθύνεται για το μεγαλύτερο τυχόν οικονομικό αποτέλεσμα της δημοπρασίας από αυτό της προηγούμενης. Μετά το πέρας της παραπάνω προθεσμίας των δέκα ημερών η σύμβαση θεωρείται ότι καταρτίστηκε οριστικά.

2 5) Διάρκεια Μίσθωσης

Η διάρκεια της μίσθωσης αφορά την φετινή καλοκαιρινή σεζόν η οποία θα αρχίζει από την ημερομηνία υπογραφής του συμφωνητικού και θα λήξει στις 15 Σεπτεμβρίου 2015.

6) Προθεσμία καταβολής του Μισθώματος Το μίσθωμα θα πληρωθεί σε μια δόση, μετά τις 15 Σεπτεμβρίου έτους 2015.

7) Κρατήσεις Το μίσθωμα υπόκειται στις παρακάτω κρατήσεις: 1. Υπέρ Ε.Τ.Ε.Α.. και Τ.Π.Δ.Υ. 2. Χαρτόσημο 3% και ΟΓΑ επί του χαρτοσήμου 20%. Σε περίπτωση που ο εκμισθωτής προσκομίσει βεβαίωση της Δ.Ο.Υ. ότι περιέλαβε στη δήλωση φορολογίας εισοδήματος το μίσθωμα, δε γίνεται κράτηση χαρτοσήμου και ΟΓΑ επί του χαρτοσήμου. (Εγκ.Υπ.Οικ. ΑΠ 1538/358/1987)

8) Δημοσίευση Διακήρυξης Η διακήρυξη θα δημοσιευθεί με φροντίδα του Δημάρχου δέκα (10) ημέρες πριν από τη διενέργεια της δημοπρασίας με δημοσίευση αντιγράφου αυτής στον πίνακα ανακοινώσεων της Τ. Κ. Παρ. Άστρους και στον πίνακα ανακοινώσεων του Δήμου. Επίσης θα αναρτηθεί στον διαδικτυακό τόπο του Δήμου Βόρειας Κυνουρίας, σύμφωνα με τη διάταξη της παρ. 1 του άρθρου 32 του Ν. 4141/13. Η ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων εκδήλωσης ενδιαφέροντος ορίζεται ως το χρονικό διάστημα δέκα (10) ημερών από την επόμενη ημέρα της τελευταίας δημοσίευσης της διακήρυξης, ήτοι έως 14/8/2015.

9) Επανάληψη της δημοπρασίας Η δημοπρασία επαναλαμβάνεται οίκοθεν από τον Δήμαρχο εάν δεν παρουσιάσθηκε κατ' αυτήν μειοδότης.

Η δημοπρασία επαναλαμβάνεται κατόπιν αποφάσεως του Δημοτικού Συμβουλίου όταν:

α) το αποτέλεσμα αυτής δεν εγκριθεί από την Οικονομική Επιτροπή ή το Δημοτικό Συμβούλιο ή την αρμόδια Διοικητική αρχή λόγω ασύμφορου του επιτευχθέντος αποτελέσματος ή σφάλματος στη διενέργεια της δημοπρασίας

β) μετά την κατακύρωση της δημοπρασίας, ο τελευταίος μειοδότης αρνείται να υπογράψει τα πρακτικά, ή τη σύμβαση μίσθωσης επίσης όταν μετά την κοινοποίηση στον τελευταίο μειοδότη της εγκριτικής επί του αποτελέσματος της δημοπρασίας αποφάσεως δεν προσέλθει αυτός εμπροθέσμως για την σύνταξη και υπογραφή της σύμβασης. 3 Στην περίπτωση (β) η δημοπρασία, επαναλαμβάνεται εις βάρος του τελευταίου μειοδότη, ως ελάχιστον δε όριο προσφοράς ορίζεται το επ' ονόματι τούτου κατακυρωθέν ποσόν, δυνάμενο να μειωθεί με απόφαση του δημοτικού συμβουλίου. Η επαναληπτική δημοπρασία γνωστοποιείται με περιληπτική διακήρυξη του Δημάρχου αναφερομένης στους όρους της πρώτης διακήρυξης και δημοσιευομένης, πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες προ της ημέρας της διενέργειας της δημοπρασίας, διεξάγεται δε σύμφωνα με τα όσα αναφέρθηκαν. Η επανάληψη της δημοπρασίας ενεργείται με βάση τη δοθείσα τελευταία προσφορά κατά την προηγούμενη δημοπρασία.

10) Ολοκλήρωση διαδικασίας, επιλογή ακινήτου.

Η ολοκλήρωση της διαδικασίας θα γίνει με απόφαση του αρμοδίου για την έγκριση των πρακτικών οργάνου, το οποίο θα επιλέξει το ακίνητο με το χαμηλότερο προσφερόμενο μίσθωμα ανά τετραγωνικό μέτρο ακινήτου, αφού προηγουμένως λάβει υπόψη του την εκτίμηση της μισθωτικής αξίας κάθε ακινήτου από την επιτροπή εκτίμησης και το συνολικό προϋπολογιζόμενο ποσό που έχει ψηφισθεί με την απόφαση ψήφισης του προϋπολογισμού. Ο Δήμος μπορεί να αποφασίσει τη μίσθωση τμήματος προσφερόμενου οικοπέδου, για οικονομικούς λόγους, προκειμένου το συνολικό μίσθωμα να μην ξεπερνά το καθορισμένο ποσό του δημοτικού προϋπολογισμού, ήτοι το ποσό των 3.000,00 €. Το μίσθωμα που θα προκύψει από τη δημοπρασία θα παραμείνει σταθερό για ολόκληρη τη μισθωτική περίοδο.

11) Πληροφόρηση ενδιαφερομένων Πληροφορίες για τη δημοπρασία παρέχονται από την Οικονομική Υπηρεσία του Δήμου, ημέρες εργάσιμες και ώρες γραφείου, Διεύθυνση: Άστρος Αρκαδίας - Τηλέφωνο 2755360135 - FAX 2755360169, αρμόδιος υπάλληλος κ. Παναγιώτης Σούρσος. Αντίγραφο της διακήρυξης χορηγείται ή αποστέλλεται στους ενδιαφερόμενους ύστερα από αίτηση που υποβάλλεται στην παραπάνω διεύθυνση μέχρι και την προηγούμενη της καταληκτικής ημερομηνίας. Βάσει των παραπάνω όρων θα καταρτιστεί η διακήρυξη της δημοπρασίας, η οποία θα δημοσιευτεί από τον Δήμαρχο, σύμφωνα με τα όσα ορίζει το άρθρο 3 του Π.Δ. 270/81.

Προσθήκη σχολίου

ΕΦΗΜΕΡΕΥΟΝΤΑ ΦΑΡΜΑΚΕΙΑ

 • 21 Ιαν

  ΑΓΓΕΛΑΚΟΥ ΑΓΓΙΩΑΝΝΑΣ

  ΤΡΙΠΟΛΗ | Σεχιώτη Τάσου 22

  08:30 - 08:30 (Επόμ.), τηλ.: 2710223636

 • 21 Ιαν

  ΠΑΠΑΦΙΛΗ ΜΑΡΙΑ

  ΚΟΡΙΝΘΟΣ | Εθνικής Αντιστάσεως 81

  08:00 - 14:00 & 17:30 - 08:00 (Επ.) τηλ.: 2741080680

 • 21 Ιαν

  ΖΟΥΖΙΑΣ ΑΡΓΥΡΙΟΣ

  ΝΑΥΠΛΙΟ | Πλατεία Συντάγματος 2

  08:00 - 08:00 (Επ.), τηλ.: 2752027445

 • 21 Ιαν

  ΚΟΥΤΣΟΓΕΩΡΓΑ Α. - ΒΟΓΙΑΤΖΟΠΟΥΛΟΣ Α.

  ΣΠΑΡΤΗ | Γκορτσολόγου 78

  08:00 - 08:00 (Επ.), τηλ.: 2731021155

 • 21 Ιαν

  ΚΑΡΝΟΥΣΚΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

  ΚΑΛΑΜΑΤΑ | Αρτέμιδος 103

  08:00 - 14:00 17:30 - 08:00  (Επ.), τηλ.: 2721021460

Εγγραφείτε και διαβάστε τις σημαντικότερες ειδήσεις

fb yt
insta twiter

logofootermedia