Προσκλήσεις συνεδριάσεων Δημοτικού Συμβουλίου (5/3/2024)

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ H
Σας καλούμε στις 5 Μαρτίου 2024
ημέρα Tρίτη και ώρα 19.30 να προσέλθετε στο κτίριο της ΟΕΒΕΑ επί της οδού Καλαμάτας 113 σε τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, κατ’ εφαρμογή των διατάξεων του αρ.67 του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 6 του Ν. 5056/23 (ΦΕΚ 163/06.10.2023 τεύχος Α’) για λήψη απόφασης με μοναδικό θέμα συζήτησης σύμφωνα με την παράγραφο 4 του άρθρου 163 του Ν. 3463/2006 (ΦΕΚ 114 τ.Α) :
Έγκριση αποτελεσμάτων χρήσης -ισολογισμού- απολογισμού Δήμου Τρίπολης έτους 2022.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΡΙΠΟΛΗΣ
ΑΝΑΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
———————————————–
Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ H
Σας καλούμε στις 5 Μαρτίου 2024 ημέρα Τρίτη και ώρα 20.00 να προσέλθετε στο κτίριο της ΟΕΒΕΑ επί της οδού Καλαμάτας 113 σε τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, κατ’ εφαρμογή των διατάξεων του αρ.67 του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 6 του Ν. 5056/23 (ΦΕΚ 163/06.10.2023 τεύχος Α’) και ισχύει για λήψη απόφασης στα θέματα της ημερήσιας διάταξης :
Απευθείας εκμίσθωση δημοτικού ακινήτου: Πνευματικό Κέντρο Κοινότητας Νεοχωρίου (Δυνάμει των διατάξεων του αρθρ. 196 (παρ. 2α) του ν.4555/2018)
Απευθείας εκμίσθωση δημοτικού ακινήτου: Αίθουσα στο κτίριο του Κοινοτικού Μεγάρου της Κοινότητας Νεστάνης (Δυνάμει των διατάξεων του αρθρ. 196 (παρ. 2α) του ν.4555/2018)
Απευθείας εκμίσθωση δημοτικού ακινήτου: το υπ’ αριθ. 23 κατάστημα στη Δημοτική Αγορά Πλατείας Βαλτετσίου της Κοινότητας Τρίπολης (Δυνάμει των διατάξεων του αρθρ. 196 (παρ. 2α) του ν.4555/2018)
Απευθείας εκμίσθωση δημοτικού ακινήτου: Αίθουσα στο πρώην Δημοτικό Σχολείο της Κοινότητας Βαλτετσίου(Δυνάμει των διατάξεων του αρθρ. 196 (παρ. 2α) του ν.4555/2018)
Περί χρήσης του δημοτικού ακινήτου : πρώην Δημοτικό Σχολείο της Κοινότητας Σιλίμνης
Απευθείας εκμίσθωση δημοτικού ακινήτου: Πολιτιστικό Κέντρο – Δωρεά Διαμαντόπουλου Κοινότητας Αγιωργιτίκων (Δυνάμει των διατάξεων του αρθρ. 196 του ν.4555/2018 «Κλεισθένης»)
Απευθείας εκμίσθωση δημοτικού ακινήτου: Κατάστημα επί της οδού Καλύμνου 61, Πλατείας Βικτωρίας Δήμου Αθηναίων, ιδιοκτησίας Δήμου Τρίπολης (Δυνάμει των διατάξεων του αρθρ. 196 του ν.4555/2018 «Κλεισθένης»)
Δωρεάν παραχώρηση χρήσης ή μη του πρώην Δημοτικού Σχολείου της Κοινότητας Ασέας στον “Σύλλογο Φιλοπρόοδων Ασέας” στις 17.03.2024
Δωρεάν παραχώρηση χρήσης ή μη της πλατείας του Αγίου Αθανασίου της Κοινότητας Ριζών στον Πολιτιστικό και Εξωραϊστικό Σύλλογο Ριζών “ΟΙ ΡΙΖΕΣ ΜΑΣ”
Αναμόρφωση προϋπολογισμού για την εκτέλεση της δράσης με τίτλο: «Ανάπλαση Πλατείας Αγίου Βασιλείου στην Τρίπολη (Β΄ΦΑΣΗ)» με κωδικό ΟΠΣ6005133 στο Ε.Π. «ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ 2021-2027
Τροποποίηση τεχνικού προγράμματος ώστε να συμπεριληφθεί το έργο: «ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΧΩΡΩΝ ΚΕΠ ΣΤΑΔΙΟΥ»
Μετονομασία τμήματος της οδού «Αγίου Κωνσταντίνου» σε οδό «Υποσμηναγού (Ι) Μάριου – Μιχαήλ Τουρούτσικα» στην Τρίπολη και στην Τ.Κ. Αγίου Κωνσταντίνου
Έγκριση σύναψης Μνημονίου Συνεργασίας για την οργάνωση και υλοποίηση δράσεων ανάπτυξης σύγχρονου πολιτισμού – Συγκρότηση επιτροπής
: Αναμόρφωση προϋπολογισμού για την εκτέλεση της συνεχιζόμενης δράσης με τίτλο: «Βελτίωση πρόσβασης αγροτικών οδών Δήμου Τρίπολης» του Χ.Π. Π.Α.Α. 2014-2020
Αποδοχή επιχορήγησης ΥΠ.ΕΣ. για την κάλυψη δαπανών αποκομιδής απορριμμάτων του οδικού δικτύου αρμοδιότητας Περιφερειών
Έγκριση κοπής δέντρων
Απευθείας Εκμίσθωση δημοτικού ακινήτου: 1ο όροφος του δημοτικού ακινήτου “Δωρεά Ζή” Κοινότητας Λεβιδίου». (Δυνάμει των διατάξεων του άρθρ. 196, του ν. 4555/2018 «Κλεισθένης Ι»)
Δωρεάν παραχώρηση χρήσης ή μη του Πνευματικού Κέντρου Αραχαμιτών (Παλαιό Δημοτικό Σχολείο) στον Σύλλογο Αραχαμτιωτών “Η ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΙΣ ΤΟΥ ΣΩΤΗΡΩΣ στις 17-03-2024
Ορισμός εκπροσώπου του Δήμου Τρίπολης για το εφορευτικό συμβούλιο της Δημόσιας Κεντρικής Βιβλιοθήκης Τρίπολης
Τροποποίηση της αρ. 22/2024 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Τρίπολης
Συγκρότηση Δημοτικής Επιτροπής Ισότητας Δήμου Τρίπολης
Ορισμός μελών για την επιτροπή εκτίμησης κινητών πραγμάτων του Δήμου (για τον καθορισμό τιμήματος για την εκποίηση εγκαταλελειμμένων οχημάτων που βρίσκονται σε διάφορα σημεία του Δήμου Τρίπολης).
Αλλαγή χρηματοδότησης για τη καταβολή της μισθοδοσίας του προσωπικού που υπηρετεί στη δράση: «Συνέχιση Λειτουργίας Κέντρου Κοινότητας και Κινητής Μονάδας στο Δήμο Τρίπολης με περιοχή ευθύνης την Περιφερειακή Ενότητα Αρκαδίας».
Αλλαγή χρηματοδότησης για τη καταβολή της μισθοδοσίας του προσωπικού που υπηρετεί στη δράση: «Λειτουργία ξενώνα φιλοξενίας γυναικών θυμάτων βίας Δήμου Τρίπολης».
Αλλαγή χρηματοδότησης για τη καταβολή της μισθοδοσίας του προσωπικού που υπηρετεί στη δράση: «Λειτουργία ξενώνα φιλοξενίας γυναικών θυμάτων βίας Δήμου Τρίπολης».
Αλλαγή χρηματοδότησης για τη καταβολή της μισθοδοσίας του προσωπικού που υπηρετεί στη δράση: «Προώθηση και υποστήριξη παιδιών για την ένταξή του στη προσχολική εκπαίδευση καθώς και για την πρόσβαση παιδιών σχολικής ηλικίας, εφήβων και ατόμων με αναπηρία σε υπηρεσίες δημιουργικής απασχόλησης περιόδου 2022-2023».
Περί έγκρισης επιχορήγησης της Δημοτικής Επιχείρησης Πληροφόρησης και Επικοινωνίας Δήμου Τρίπολης.
Ορισμός εισηγητή εκκαθαριστή και υπολόγου και για την πράξη με τίτλο: «Ανάπλαση πλατείας Αγίου Βασιλείου στην Τρίπολη (Β’ ΦΑΣΗ)» που χρηματοδοτείται από το Π.Δ.Ε. της ΣΑΕΠ 0267 (2024ΕΠ02670004).
Έγκριση απολογισμού επιχορήγησης οικονομικού έτους 2023 του Ν.Π. με την επωνυμία : «Δημοτική Επιχείρηση Πληροφόρησης και Επικοινωνίας Τρίπολης» Δήμου Τρίπολης.
Αναμόρφωση προϋπολογισμού για την εκτέλεση υπηρεσιών, προμηθειών και υποχρεωτικών δαπανών του Δήμου.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΡΙΠΟΛΗΣ
ΑΝΑΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

- Advertisment -hit-media.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Περί Πρωτοκόλλου και Εθιμοτυπίας στο Λεβίδι στον Παναρκαδικό και στην Expo

Παρατηρώντας τις διάφορες εκδηλώσεις που λαμβάνουν χώρα στον τόπο...

Με τη συμμετοχή του Περιφερειάρχη Δημήτρη Πτωχού και παρουσία του Υπουργού Βασίλη Κικίλια η συνεδρίαση της ΕΝΠΕ

Με τη συμμετοχή του Περιφερειάρχη Πελοποννήσου Δημήτρη Πτωχού και παρουσία του Υπουργού Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Βασίλη Κικίλια, πραγματοποιήθηκε η συνεδρίαση της Ένωσης Περιφερειών Ελλάδος, την Δευτέρα 15 Απριλίου. Η προετοιμασία για την επικείμενη αντιπυρική περίοδο ήταν το βασικό ζήτημα που απασχόλησε τη συνεδρίαση, με τον Υπουργό Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας να αναλύει

Ο Αποστόλης Στρέμπας πρώτος σκόρερ στην Α’ κατηγορία Αρκαδίας

Ο Αποστόλης Στρέμπας είναι ο πρώτος σκόρερ με 27...

Κώστας Τζιούμης: «Απρέπεια και απρεπείς»

Σε δήλωση του Δήμαρχος Τρίπολης κ. Κώστας Τζιούμης αναφέρεται...
Μετάβαση στο περιεχόμενο