Εγγραφές στον Δημοτικό Παιδικό Σταθμό του Δήμου Νότιας Κυνουρίας

Ιουνίου 02, 2016
Προς τους Δημότες, (Γονείς ή Κηδεμόνες) που επιθυμούν να εγγράψουν ή να επανεγγράψουν το παιδί τους στη δύναμη του Δημοτικού Παιδικού Σταθμού Δήμου Νότιας Κυνουρίας για το σχολικό έτος 2016-2017.

Σας ενημερώνουμε ότι οι αιτήσεις εγγραφής και επανεγγραφής γίνονται από 1 Ιουνίου έως 15 Ιουνίου 2016.

 ΑΠΑITOYMENA ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΝΗΠΙΩΝ

 

1.  Αίτηση

2. Αντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατηρίου σε ισχύ.

3.Πιστοποιητικό γέννησης   του παιδιού.

4. Ιατρική Βεβαίωση για την καλή σωματική & πνευματική υγεία του παιδιού καθώς & για τα εμβόλια και αποτελέσματα φυματοαντίδρασης (MANTOUX) που προβλέπονται κάθε φορά ανάλογα με την ηλικία του παιδιού σύμφωνα με το εθνικό πρόγραμμα εμβολιασμών.

5. α)  Για γονείς μισθωτούς του Ιδιωτικού τομέα.

  • Βεβαίωση εργοδότη, από την οποία να προκύπτει η συνέχιση της απασχόλησης, καθώς και το είδος απασχόλησης (πλήρης ή μερική απασχόληση, αορίστου ή ορισμένου χρόνου) στη θέση εξαρτημένης εργασίας που οι ενδιαφερόμενοι κατέχουν, μέχρι την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των αιτήσεων και
  • Αντίγραφο της αναγγελίας πρόσληψης ή αντίγραφο πίνακα προσωπικού Μ4  ή αντίγραφο ισχύουσας σύμβασης με τον εργοδότη όπου θα πρέπει να αναφέρεται ευκρινώς η διάρκεια και το είδος της σύμβασης ή εργόσημο (αντίγραφο εργόσημου και απόδειξη κατάθεσης σε τράπεζα)

5. β)  Για γονείς μισθωτούς του Δημόσιου τομέα.

Βεβαίωση από την υπηρεσία του κάθε γονέα στην οποία θα αναγράφεται η σχέση εργασίας, η ημερομηνία πρόσληψης, το αντικείμενο απασχόλησης και το ωράριο εργασίας .

5. γ)  Για γονείς ελεύθερους επαγγελματίες.

  • αντίγραφο της Δήλωσης Ενάρξεως Επιτηδεύματος στην Δ.Ο.Υ.
  • βεβαίωση ασφαλιστικού φορέα ότι είναι ασφαλισμένοι , ακόμη και αν οφείλουν ασφαλιστικές εισφορές
  • υπεύθυνη δήλωση περί μη διακοπής της υπαγωγής στον Ασφαλιστικό  Φορέα

5. δ)  Για γονείς αγρότες

Aπαιτείται βεβαίωση ασφαλίσεως από τον ΟΓΑ, ότι είναι άμεσα ασφαλισμένη κατά το τρέχον έτος

6.  Πράξη Διοικητικού Προσδιορισμού Φόρου( Εκκαθαριστικό σημείωμα ) για το οικονομικό έτος 2016( φορολογικό 2015,δηλαδή για εισοδήματα που αποκτήθηκαν από 1/1/2015 έως 31/12/2015).

7. Υπεύθυνη Δήλωση οικογενειακής κατάστασης των γονέων του παιδιού

8. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης

9. Για την εγγραφή παιδιών αλλοδαπών γονέων από τρίτες χώρες στους Σταθμούς εκτός των προηγούμενων δικαιολογητικών απαραίτητη προϋπόθεση είναι και η άδεια νόμιμης διαμονής σε ισχύ στην χώρα μας, όπως αυτή αποδεικνύεται από τις ισχύουσες κάθε φορά διατάξεις(πράσινη κάρτα). Σε  περίπτωση που έχει λήξει η άδεια διαμονής, απαιτείται η τελευταία άδεια διαμονής  καθώς και αίτηση ανανέωσής της συνοδευόμενη από βεβαίωση του αρμόδιου φορέα, ότι έχει κατατεθεί η σχετική αίτηση.

10. Εάν η ενδιαφερόμενη μητέρα είναι άνεργη (σε περίπτωση υλοποίησης της δράσης εναρμόνιση οικογενειακής και επαγγελματικής ζωής από το Δημοτικό Παιδικό Σταθμό Δήμου Νότιας Κυνουρίας ), απαιτείται:

α) αντίγραφο Δελτίου Ανεργίας σε ισχύ

β) αντίγραφο Βεβαίωσης εξατομικευμένης προσέγγισης από τις Υπηρεσίες του ΟΑΕΔ,

γ) αντίγραφο της εγκριτικής απόφασης επιδότησης του Ο.Α.Ε.Δ., εάν η ενδιαφερόμενη λαμβάνει ή έχει λάβει τακτικό επίδομα ανεργίας από τον Ο.Α.Ε.Δ. οποιαδήποτε χρονική περίοδο κατά τους τελευταίους 24 μήνες προ της δημοσίευσης της παρούσας και

δ) Εάν ο σύζυγος είναι μακροχρόνια άνεργος, απαιτείται βεβαίωση από τον Ο.Α.Ε.Δ ότι είναι

τουλάχιστον δώδεκα συνεχόμενους μήνες άνεργος κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης.

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΕΙΔΙΚΕΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ

Αναπηρία Γονέων ή τέκνου με ποσοστό 67%:

- Προσκομίζεται αντίγραφο απόφασης Υγειονομικής Επιτροπής.

Παιδί ορφανό:

Προσκομίζεται ληξιαρχική πράξη του αποβιώσαντος γονέα.

Άγαμοι γονείς:

- Προσκομίζεται πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης.

Διαζευγμένοι γονείς ή γονείς σε διάσταση:

- Προσκομίζεται βεβαίωση επιμέλειας αρμόδιου δικαστηρίου και διαζευκτήριο.

Και οι δύο γονείς φοιτητές:

- Προσκομίζεται βεβαίωση από την γραμματεία της Σχολής.

Γονέας στρατιώτης:

Προσκομίζεται βεβαίωση από το Στρατό.

Ο Πρόεδρος Δ.Σ του Ν.Π.Δ.Δ.

Σωτηρόπουλος Μιχαήλ

Εγγραφείτε και διαβάστε τις σημαντικότερες ειδήσεις

fb yt
insta twiter

logofootermedia