Ο Δήμαρχος Νότιας Κυνουρίας Διακηρύσσει τη διενέργεια ανοικτής, προφορικής και πλειοδοτικής δημοπρασίας, για την παραχώρηση σε τρίτους του δικαιώματος της «απλής χρήσης» των συγκεκριμένων τμημάτων αιγιαλού, παραλίας, για την άσκηση των προβλεπόμενων χρήσεων- δραστηριοτήτων

Ο Δήμαρχος Νότιας Κυνουρίας, έχοντας υπόψη την υπ΄ αριθ. 118/2016 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής (ΑΔΑ: ΩΙΟΣΩΚΝ-6ΦΦ).

Διακηρύσσει

Τη διενέργεια ανοικτής, προφορικής και πλειοδοτικής δημοπρασίας, για την παραχώρηση σε τρίτους του δικαιώματος της «απλής χρήσης» των συγκεκριμένων τμημάτων αιγιαλού, παραλίας, για την άσκηση των προβλεπόμενων χρήσεων- δραστηριοτήτων, με σύναψη συμβάσεων εκμίσθωσης, σύμφωνα με την Κοινή Απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης – Οικονομικών, με αριθμό πρωτοκόλλου ΔΔΠ0005159/586Β ΈΞ2015/07.04.2015 (ΦΕΚ 578/09.04.2015 τεύχος Β’) ), η οποία εξακολουθεί να ισχύει σύμφωνα με το άρθρο 56 του Ν. 4384/2016 (ΦΕΚ 78/Α/26-4-2016), με τους παρακάτω όρους.

Άρθρο 1
Περιγραφή των προς εκμίσθωση τμημάτων χώρου αιγιαλού- παραλίας και προβλεπόμενες χρήσεις.
(Σύμφωνα με την υπ’ αριθ. 108/2016 απόφαση του Δ.Σ).
Τα (12) δώδεκα τμήματα χώρου αιγιαλού και παραλίας που παραχωρούνται (εκμισθώνονται) για «απλή χρήση» σε τρίτους, έναντι ανταλλάγματος, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Ν. 2971/01 και την κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης – Οικονομικών με αριθμό πρωτοκόλλου ΔΔΠ0005159/586ΒΈΞ2015/07.04.2015 (ΦΕΚ 578/09.04.2015 τεύχος Β’) είναι τα εξής:
1. Τμήμα επί του αιγιαλού, εμβαδού (30,00) τ.μ. στην Τ.Κ Τυρού [θέση: «Μικρό Τηγάνι» (δεξιά)], κατάλληλο για τη χρησιμοποίησή του από ενδιαφερόμενες και νόμιμα λειτουργούσες επιχειρήσεις εκμίσθωσης μη μηχανοκίνητων θαλάσσιων μέσων αναψυχής. (Περιγράφεται στο από τον Μάιο του 2003 τοπογραφικό διάγραμμα του κ. Μένη Χρήστου,).

2. Τμήμα επί του αιγιαλού, εμβαδού (200,00) τ.μ, στην Τ.Κ Τυρού [θέση: «Μικρό Τηγάνι» (δεξιά)], κατάλληλο για την ανάπτυξη επί αυτού και την εκμετάλλευση, (υπό νόμιμα λειτουργούντων επιχειρήσεων), ομπρελών – ξαπλώστρων κ.λ.π. (Περιγράφεται στο από τον Ιούνιο του 2007 τοπογραφικό διάγραμμα του κ.Μένη Χρήστου).

3. Τμήμα επί του αιγιαλού, εμβαδού (200,00) τ.μ, στην Τ.Κ Τυρού [θέση: «Μικρό Τηγάνι» (αριστερά)], κατάλληλο για την ανάπτυξη επί αυτού και την εκμετάλλευση (υπό νόμιμα λειτουργούντων επιχειρήσεων) ομπρελών – ξαπλώστρων κ.λ.π. (Περιγράφεται στο από τον Μάιο του 2003 τοπογραφικό διάγραμμα του κ. Μένη Χρήστου).

4. Τμήμα επί του αιγιαλού, εμβαδού (300,00) τ.μ, στην Τ.Κ Τυρού [θέση: «Κρυονέρι» (κέντρο)], κατάλληλο για την ανάπτυξη επί αυτού και την εκμετάλλευση (υπό νόμιμα λειτουργούντων επιχειρήσεων) ομπρελών – ξαπλώστρων κ.λ.π. (Περιγράφεται στο από το Φεβρουάριο του 2008 τοπογραφικό διάγραμμα του κ. Γ. Μπούτσικου).

5. Τμήμα επί του αιγιαλού, εμβαδού (15,00) τ.μ, στην Τ.Κ Τυρού [θέση: «Κρυονέρι» (κέντρο)], κατάλληλο για την ανάπτυξη επί αυτού και την εκμετάλλευση (υπό νόμιμα λειτουργούντων επιχειρήσεων) τροχήλατης καντίνας, αυτοκινούμενης ή μη. (Περιγράφεται στο από το Φεβρουάριο του 2008 απόσπασμα τοπογραφικού διαγράμματος του κ. Γ. Μπούτσικου).

6. Τμήμα επί του αιγιαλού, εμβαδού έως (300,00) τ.μ, στην Τ.Κ Τυρού [θέση: «Κρυονέρι» (αριστερά)], κατάλληλο για την ανάπτυξη επί αυτού και την εκμετάλλευση (υπό νόμιμα λειτουργούντων επιχειρήσεων) ομπρελών – ξαπλώστρων κ.λ.π. (Περιγράφεται στο από το Φεβρουάριο του 2008 απόσπασμα τοπογραφικού διαγράμματος του κ. Γ. Μπούτσικου).

7. Τμήμα επί του αιγιαλού, εμβαδού έως (15,00) τ.μ, στην Τ.Κ Τυρού [θέση: «Όρμος Τσέρφο» (αριστερά)], κατάλληλο για την ανάπτυξη επί αυτού και την εκμετάλλευση (υπό νόμιμα λειτουργούντων επιχειρήσεων) τροχήλατης καντίνας – αυτοκινούμενης ή μη. (Περιγράφεται στο απόσπασμα τοπογραφικού για τον καθορισμό της γραμμής αιγιαλού του ΦΕΚ 474/Δ/1990).

8. Τμήμα επί του αιγιαλού, εμβαδού έως (149,50) τ.μ, στην Τ.Κ Τυρού [θέση: «Όρμος Τσέρφο» (κέντρο)], κατάλληλο για την ανάπτυξη επί αυτού και την εκμετάλλευση (υπό νόμιμα λειτουργούντων επιχειρήσεων) ομπρελών – ξαπλώστρων κ.λ.π. (Περιγράφεται στο απόσπασμα τοπογραφικό για το καθορισμό γραμμής αιγιαλού του ΦΕΚ 474/Δ/1990).
9. Τμήμα επί του αιγιαλού, εμβαδού έως (100,00) τ.μ, στην Τ. Κ. Πέρα Μελάνων [θέση: «Κίσσακας»], κατάλληλο για τη χρησιμοποίησή του από ενδιαφερόμενες και νόμιμα λειτουργούσες επιχειρήσεις εκμίσθωσης πλοίων ψυχαγωγίας – τουριστικών σκαφών και εξοπλισμού θαλάσσιων σπορ. (Περιγράφεται στο από Ιούνιο του 2007 τοπογραφικό διάγραμμα του κ. Χρήστου Μένη).

10. Τμήμα επί του αιγιαλού, εμβαδού έως (250,00) τ.μ, στην Δ.Κ. Λεωνιδίου [θέση: «Δυτική Παραλία Πλάκας» (κέντρο και προς τα βράχια)], κατάλληλο για τη χρησιμοποίησή του από ενδιαφερόμενες και νόμιμα λειτουργούσες επιχειρήσεις εκμίσθωσης πλοίων ψυχαγωγίας – τουριστικών σκαφών, εξοπλισμού θαλάσσιων σπορ, ομπρελών και ξαπλώστρων. Η ανάπτυξη των θαλασσίων μέσων αναψυχής θα γίνεται σε τμήμα του συγκεκριμένου παραχωρούμενο χώρου, και σε έκταση 50 τ.μ., στην άκρη αυτού και προς τα βράχια. (Περιγράφεται σε απόσπασμα Κτηματολογίου – ορθοφωτοχάρτη).

11. Τμήμα επί του αιγιαλού, εμβαδού έως (200,00) τ.μ, χωροθετούμενο στην Δ. Κ. Λεωνιδίου (οικισμός «Πλάκα» – στην Ανατολική Παραλία Πλάκας – κέντρο) κατάλληλο για τη χρησιμοποίησή του από ενδιαφερόμενες και νόμιμα λειτουργούσες επιχειρήσεις εκμίσθωσης ομπρελών, ξαπλώστρων). (Περιγράφεται σε απόσπασμα Κτηματολογίου – ορθοφωτοχάρτη).

12. Τμήμα επί του αιγιαλού, εμβαδού έως (150,00) τ.μ, στην Τ.Κ Πηγαδίου (οικισμός «Φωκιανός»), κατάλληλο για τη χρησιμοποίησή του από ενδιαφερόμενες και νόμιμα λειτουργούσες επιχειρήσεις εκμίσθωσης ομπρελών, ξαπλώστρων). (Περιγράφεται σε απόσπασμα Κτηματολογίου – ορθοφωτοχάρτη).
Τα τοπογραφικά διαγράμματα και τα αποσπάσματα ορθοφωτοχαρτών, στα οποία περιγράφονται οι ανωτέρω χώροι, τηρούνται στο αρχείο του Δήμου Ν. Κυνουρίας και στο Αυτοτελές Γραφείο Δημόσιας Περιουσίας Ν. Αρκαδίας.

Άρθρο 2
Τρόπος διενέργειας δημοπρασιών.
Για κάθε τμήμα αιγιαλού και παραλίας θα διεξαχθεί ειδική και ξεχωριστή δημοπρασία, για την οποία θα συνταχθεί σχετικό πρακτικό.
Οι προσφορές των συμμετεχόντων αναγράφονται στο πρακτικό κατά σειρά εκφώνησης μετά του ονοματεπωνύμου του πλειοδότη. Κάθε προσφορά είναι δεσμευτική για τον εκάστοτε πλειοδότη, η δέσμευση δε αυτή μεταφέρεται αλληλοδιαδόχως από τον πρώτο στους ακόλουθους και επιβαρύνει οριστικά τον τελευταίο πλειοδότη. Για την επικύρωση της προφοράς, ο πλειοδοτών οφείλει να θέτει μονογραφή στην αντίστοιχη γραμμή του σχετικού πρακτικού.
Αν κάποιος πλειοδοτεί για λογαριασμό άλλου, οφείλει να το δηλώσει στην επιτροπή της δημοπρασίας, πριν τη έναρξη του συναγωνισμού, παρουσιάζοντας και το προς τούτο νόμιμο πληρεξούσιο έγγραφο, αλλιώς θεωρείται ότι μετέχει για δικό του λογαριασμό.

Άρθρο 3
Όροι, προϋποθέσεις και δικαιώματα συμμετοχής.
Κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο ή εταιρεία οποιασδήποτε μορφής, έχει δικαίωμα συμμετοχής σε μία μόνο δημοπρασία και μπορεί να διεκδικήσει ένα μόνο τμήμα, με εξαίρεση την περίπτωση της συνδυασμένης χρήσης ενός τμήματος εμβαδού (15) τετραγωνικών μέτρων, προοριζόμενου για την τοποθέτηση κινητής καντίνας και ενός ακόμα τμήματος, που βρίσκεται στην ίδια περιοχή, προοριζόμενου για άλλη δραστηριότητα.
Δικαίωμα συμμετοχής έχουν όσοι ασκούν αποδεδειγμένα το επάγγελμα ή τη δραστηριότητα που προβλέπεται για το χώρο που θα διεκδικήσουν, υπό την προϋπόθεση ότι δεν έχουν βεβαιωμένες, ληξιπρόθεσμες και μη ρυθμισμένες οφειλές προς τον Δήμο Νότιας Κυνουρίας, από οποιαδήποτε αιτία και πληρούν τις λοιπές προϋποθέσεις της παρούσης.
Η συμμετοχή στη δημοπρασία αποτελεί αμάχητο τεκμήριο ότι ο ενδιαφερόμενος αποδέχεται ανεπιφύλακτα τους όρους της διακήρυξης και έχει την πλήρη γνώση του χώρου που εκμισθώνεται.
Υπερήμερος οφειλέτης του Δήμου από οποιαδήποτε αιτία, που δεν έχει ρυθμίσει τις οφειλές του, δεν έχει δικαίωμα συμμετοχής στη δημοπρασία. Για τον σκοπό κάθε ενδιαφερόμενος πρέπει να προσκομίσει στην επιτροπή διενέργειας διαγωνισμού πρόσφατη βεβαίωση δημοτικής ενημερότητας.
Η απόφαση της επιτροπής διενέργειες της δημοπρασίας περί αποκλεισμού ενδιαφερομένου να συμμετάσχει στη δημοπρασία, επειδή δεν πληροί τους υπό της οικείας διακηρύξεως προβλεπόμενους όρους, αναγράφεται στα πρακτικά. Τα πρακτικά της δημοπρασίας συντάσσονται σε απλό χαρτί (χειρόγραφα ή μηχανογραφικά).

Άρθρο 4
Ημερομηνία και τόπος διεξαγωγής των δημοπρασιών.
Η δημοπρασία των συγκεκριμένων χώρων θα διεξαχθεί στο Δημοτικό κατάστημα (Δημαρχείο) του Δήμου Νότιας Κυνουρίας, στο Λεωνίδιο Αρκαδίας, ενώπιον της αρμόδιας επιτροπής που έχει συγκροτήθηκε με την υπ’ αριθ. 7/2016 και με ΑΔΑ: ΩΞ15ΩΚΝ-ΘΚΔ απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου.
Οι δημοπρασίες όλων των τμημάτων θα διεξαχθούν ταυτόχρονα, συντασσομένου ξεχωριστού πρακτικού για κάθε τμήμα.
Η δημοπρασία για κάθε τμήμα χώρου αιγιαλού και παραλίας θα διεξαχθεί την 1η Ιουνίου 2016 ημέρα Τετάρτη, με ώρα έναρξης της διαδικασίας τη δεκάτη πρωινή (10:00 π.μ.) και ώρα λήξης την ενδεκάτη πρωινή ώρα (11:00 π.μ.).
Η δημοπρασία μπορεί να συνεχιστεί και πέραν της οριζόμενης στη διακήρυξη ώρας, εφ’ όσον εξακολουθούν να κατατίθενται προσφορές χωρίς διακοπή. Για τη συνέχιση της δημοπρασίας και πέραν της οριζόμενης ώρας αποφασίζει η Επιτροπή, η απόφαση της οποίας καταχωρίζεται στα πρακτικά.

Άρθρο 5
Ελάχιστο όριο της πρώτης προσφοράς.
(Σύμφωνα με την υπ’ αριθ. 110/2016 Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, η οποία καθορίζει την τιμή εκκίνησης (αντάλλαγμα) για κάθε τμήμα αιγιαλού, παραλίας ως εξής:

Α) ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΛΕΩΝΙΔΙΟΥ:
 Για όλα τα τμήματα χώρου αιγιαλού, παραλίας της Δ.Ε. Λεωνιδίου και οποιαδήποτε νόμιμα λειτουργούσα επιχείρηση, επτά ευρώ (7,00 €) ανά τ.μ.

Β) ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΤΥΡΟΥ:
Για τα τμήματα χώρου αιγιαλού, παραλίας της Δ.Ε. Τυρού, αναλόγως της προβλεπόμενης επιτρεπόμενης χρήσης, ως ακολούθως:
 Για επιχειρήσεις εκμίσθωσης μη μηχανοκίνητων θαλάσσιων μέσων αναψυχής, επτά ευρώ (7,0 €) ανά τ.μ.
 Για επιχειρήσεις εκμετάλλευσης ομπρελών – ξαπλώστρων, επτά ευρώ (7,00 €) ανά τ.μ.
 Για επιχειρήσεις εκμετάλλευσης τροχήλατης, αυτοκινούμενης ή μη καντίνας, δέκα επτά ευρώ και είκοσι πέντε λεπτά (17,25 €) ανά τ.μ.
 Για επιχειρήσεις εκμίσθωσης πλοίων ψυχαγωγίας – τουριστικών σκαφών και εξοπλισμού θαλάσσιων σπορ, δεκαοχτώ ευρώ (18,00 €) ανά τ.μ.
Το κατώτατο όριο πρώτης προσφοράς για κάθε δημοπρατούμενο τμήμα, προκύπτει από το γινόμενο του εμβαδού κάθε τμήματος επί την τιμή του τετραγωνικού μέτρου που αντιστοιχεί στη Δ.Ε. και για τη συγκεκριμένη χρήση, σύμφωνα με τα ανωτέρω, (δηλαδή, εμβαδόν χ τιμή ανά τετραγωνικό = τιμή εκκίνησης).
Η πρώτη προσφορά θα πρέπει να είναι μεγαλύτερη της τιμής εκκίνησης τουλάχιστον 3% και κάθε επόμενη προσφορά είναι μεγαλύτερη της προηγούμενης τουλάχιστον κατά 3%. Τυχόν δεκαδικός αριθμός στρογγυλοποιείται στην αμέσως επόμενη ακέραιη μονάδα.
Το μίσθωμα που θα προκύψει από τη διαδικασία σύμφωνα με τα ανωτέρω, αποτελεί το συνολικό τίμημα – αντάλλαγμα της παραχώρησης (συνολικό μίσθωμα) για ολόκληρη τη διάρκεια της μίσθωσης.

Άρθρο 6
Εγγυητής.
Ο τελευταίος πλειοδότης υποχρεούται να παρουσιάσει αξιόχρεο εγγυητή, ο οποίος θα υπογράψει τα πρακτικά της δημοπρασίας και έτσι καθίσταται αλληλέγγυος και σε ολόκληρο υπεύθυνος με αυτόν, για την εκπλήρωση των όρων της σύμβασης.

Άρθρο 7
Γενικοί όροι.
Ο τελευταίος πλειοδότης – μισθωτής δεν αποκτά δικαίωμα αποζημίωσης λόγω μη έγκρισης των πρακτικών της δημοπρασίας από το αρμόδιο όργανο του Δήμου ή την διοικητική αρχή που έχει αντίστοιχη ελεγκτική αρμοδιότητα.
Επίσης, ο μισθωτής δεν αποκτά δικαίωμα αποζημίωσης, ούτε απαλλάσσεται από την υποχρέωση καταβολής του μισθώματος στην περίπτωση που δεν ασκήσει στον χώρο την προβλεπόμενη δραστηριότητα, ούτε στην περίπτωση της ζημιογόνας, για τον ίδιο, εκμετάλλευσης του χώρου.
Ο μισθωτής δεν δικαιούται να διεκδικήσει την επιστροφή ή τη μείωση του μισθώματος στην περίπτωση που αποβληθεί από τον χώρο μετά την εγκατάστασή του, ούτε στην περίπτωση που τυχόν ανακληθεί ή ακυρωθεί η σύμβαση για οποιαδήποτε αιτία.

Άρθρο 8
Σύμβαση.
Ο τελευταίος πλειοδότης υποχρεούται όπως εντός πέντε ημερών από την κοινοποίηση, που ενεργείται με αποδεικτικό παραλαβής, της απόφασης της διοικητικής αρχής (Οικονομική Επιτροπή) περί κατακυρώσεως ή εγκρίσεως του αποτελέσματος της δημοπρασίας, να προσέλθει μαζί με τον εγγυητή του για την σύνταξη και υπογραφή της σύμβασης, άλλως η κατατεθείσα εγγύηση καταπίπτει υπέρ του Δήμου χωρίς δικαστική παρέμβαση. Στην περίπτωση αυτή ενεργείται αναπλειστηριασμός εις βάρος του και του εγγυητή του, οι οποίοι ευθύνονται για το μικρότερο τυχόν οικονομικό αποτέλεσμα της δημοπρασίας από αυτό της προηγούμενης.
Η μισθωτήρια σύμβαση συντάσσεται και υπογράφεται σύμφωνα με τους όρους του άρθρου 10 της υπ’ αριθ. ΔΔΠ0005159/586ΒΈΞ2015/07.04.2015 ΚΥΑ., όπως ισχύουν.

Άρθρο 9
Διάρκεια εκμίσθωσης.
Η διάρκεια της μίσθωσης αρχίζει από την ημερομηνία υπογραφή της σύμβασης και λήγει την 30η /4/2017.
Άρθρο 10
Προθεσμία καταβολής του Μισθώματος.
Το μίσθωμα που δικαιούται να εισπράξει ο Δήμος Νότιας Κυνουρίας, θα καταβληθεί εφάπαξ, στο ταμείο του Δήμου, πριν την υπογραφή της μισθωτήριας σύμβασης.
Το μίσθωμα που δικαιούται το Ελληνικό Δημόσιο καταβάλλεται επίσης εφάπαξ, σύμφωνα με το άρθρο 10 της σχετικής Κ.Υ.Α.

Άρθρο 11
Εγγύηση συμμετοχής.
Κάθε ενδιαφερόμενος, για να γίνει δεκτός στη δημοπρασία, οφείλει, επί ποινή αποκλεισμού, να προσκομίσει στην αρμόδια επιτροπή, εγγυητική επιστολή συμμετοχής στο διαγωνισμό, ανεγνωρισμένης Τράπεζας, ή γραμμάτιο συστάσεως παρακαταθήκης του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων, ποσού ίσου προς το 1/10 του οριζόμενου ελάχιστου ορίου πρώτης προσφοράς υπολογιζόμενο για το σύνολο της δημοπρατούμενης επιφάνειας. Η εγγυητική συμμετοχής επιστρέφεται μετά την καταβολή του μισθώματος και την υπογραφή της σύμβασης. Σε αντίθετη περίπτωση η εγγυητική καταπίπτει υπέρ του Δήμου Ν. Κυνουρίας, χωρίς άλλη διαδικασία ή δικαστική παρέμβαση.

Άρθρο 12
Υποχρεώσεις μισθωτή
Ο μισθωτής υπόκειται στις υποχρεώσεις του άρθρου 7 και στους όρους και τις προϋποθέσεις των λοιπών άρθρων της Κ.Υ.Α με αριθμό ΔΔΠ0005159/586ΒΈΞ2015/07.04.2015 (ΦΕΚ 578/09.04.2015 τεύχος Β’) των Υπουργών Εσωτερικών Διοικητικής Ανασυγκρότησης – Οικονομικών, καθώς επίσης με τους όρους και τις οδηγίες που διαλαμβάνονται στις ισχύουσες εγκυκλίους και τα σχετικά έγγραφα του Υπουργείου Οικονομικών και των αποκεντρωμένων υπηρεσιών του.
Επίσης υποχρεούται να τηρεί απαρέγκλιτα τις προδιαγραφές του παραρτήματος της ανωτέρω Κ.Υ.Α. με θέμα: «Τεχνικές προδιαγραφές κατασκευών – διαμορφώσεων για απλή χρήση εντός αιγιαλού παραλίας – περιορισμοί – συστάσεις», που έχουν εκδοθεί σύμφωνα με το άρθρο 13 του Ν. 2971/2001.
Στο μίσθιο επιτρέπεται η τοποθέτηση μόνο των αντικειμένων και των προσωρινών κατασκευών που προβλέπονται στην ισχύουσα ΚΥΑ στο παράρτημά της και στις οδηγίες των αρμοδίων υπηρεσιών.
Απαγορεύεται οποιαδήποτε επέμβαση που αλλοιώνει τη φυσική μορφολογία και τα βιοτικά στοιχεία του χώρου ή αίρει τον κοινόχρηστο χαρακτήρα αυτού, καθώς επίσης απαγορεύεται η τοποθέτηση σκηνών και η στάθμευση οχημάτων ή τροχόσπιτων.
Ο μισθωτής έχει την υποχρέωση να μεριμνά για τον καθημερινό καθαρισμό του χώρου που μισθώνει, την τοποθέτηση καλαίσθητων δοχείων απορριμμάτων και να συμμορφώνεται με τις υποδείξεις και τις οδηγίες των αρμοδίων υπηρεσιακών οργάνων.
Η μέγιστη κάλυψη χρήσης δεν μπορεί να υπερβαίνει το 50% του παραχωρούμενου χώρου, προκειμένου να υπάρχουν οριζόντιοι και κάθετοι διάδρομοι τουλάχιστον ενός μέτρου και ελεύθερη λωρίδα πλάτους τουλάχιστον πέντε μέτρων από την ακτογραμμή,για την ελεύθερη κίνηση των λουομένων και την αποφυγή ατυχημάτων.
Οι τροχήλατες καντίνες- αυτοκινούμενες ή μη – που θα τοποθετηθούν στα τμήματα που προορίζονται για το σκοπό αυτό, πρέπει να εφοδιαστούν με την κατάλληλη άδεια λειτουργίας και να πληρούν τις προδιαγραφές της παρ. Α με αριθμ. Υ1γ/γ.π/ΟΙΚ. 71459/30-7-2013 εγκυκλίου του Υπουργείου Υγείας.
Οι επιχειρηματίες που δραστηριοποιούνται εποχιακά οφείλουν, μετά τη λήξη της δραστηριότητάς τους ή την ολοκλήρωση των εποχιακών εργασιών της επιχείρησής τους, να απομακρύνουν κάθε αντικείμενο που είχαν τοποθετήσει στον χώρο.

Άρθρο 13
Λήξη μίσθωσης – παράδοση μισθίου.
Ο μισθωτής υποχρεούται με τη λήξη της μίσθωσης, να παραδώσει τον χώρο στην κατάσταση στην οποία τον παρέλαβε, απαλλαγμένο από κάθε κατασκευή και αντικείμενο.
Άρνηση παράδοσης του μισθίου από τον μισθωτή θεωρείται παράνομη χρήση και επιφέρει τις προβλεπόμενες από την ισχύουσα νομοθεσία κυρώσεις.

Άρθρο 14
Αναμίσθωση – Υπεκμίσθωση.
Σιωπηρή αναμίσθωση, ως και υπεκμίσθωση του μισθίου από τον μισθωτή απαγορεύεται απολύτως.
Άρθρο 15
Ευθύνη Δήμου.
Ο Δήμος δεν ευθύνεται έvαvτι του μισθωτή, ούτε υποχρεούται σε επιστροφή ή μείωση του μισθώματος για οποιονδήποτε λόγο.

Άρθρο 16
Δημοσίευση Διακήρυξης.
Η διακήρυξη θα δημοσιευθεί με φροντίδα του δημάρχου τουλάχιστον δέκα ημέρες πριν από τη διενέργεια της δημοπρασίας με τοιχοκόλληση αντιγράφου αυτής στον πίνακα ανακοινώσεων του δημοτικού καταστήματος στο Λεωνίδιο και στο δημοτικό κατάστημα της Δημοτικής Ενότητας Τυρού. Επίσης περίληψη της διακήρυξης θα δημοσιευθεί στην ημερήσια εφημερίδα της έδρας του Νομού «Καθημερινά Νέα».

Άρθρο 17
Δικαιολογητικά συμμετοχής.
Για να γίνει κάποιος δεκτός στη Δημοπρασία πρέπει να καταθέσει στην αρμόδια επιτροπή τα κατωτέρω δικαιολογητικά:
Α) Φωτοτυπία της αστυνομικής του Ταυτότητας.
Β) Άδεια λειτουργίας κινητής καντίνας σε ισχύ (όπου απαιτείται).
Γ) Βεβαίωση έναρξης, σχετικής με τη διακήρυξη, επαγγελματικής δραστηριότητας ή άσκησης, σχετικού με τη διακήρυξη, επαγγέλματος ή
επιτηδεύματος, στην περίπτωση κατά την οποία το επάγγελμα ή η δραστηριότητα συναρτάται με τη χρήση του διεκδικούμενου χώρου και αποτελεί προϋπόθεση συμμετοχής.
Δ) Βεβαίωση Δημοτικής ενημερότητας του Δήμου Ν. Κυνουρίας ή σχετική βεβαίωση της Ταμειακής Υπηρεσίας του Δήμου, περί της τακτοποίησης – ρύθμισης οφειλών.
Ε) Γραμμάτιο του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων ή Εγγυητική επιστολή αναγνωρισμένη στην Ελλάδα, Τράπεζας, ποσού ίσου με ποσοστό δέκα τοις εκατό (10%) επί του ελάχιστου ορίου της προσφοράς.
ΣΤ) Υπεύθυνη δήλωση περί αποδοχής των όρων της δημοπρασίας και γνώση του διεκδικούμενου χώρου.
Η έλλειψη οποιουδήποτε από τα ανωτέρω δικαιολογητικά καθιστά την προσφορά ανύπαρκτη και απαράδεκτη.
Τα ίδια δικαιολογητικά ισχύουν και στην περίπτωση που κάποιος πλειοδοτεί για λογαριασμό άλλου προσώπου.

Άρθρο 18
Επανάληψη της δημοπρασίας.
Η δημοπρασία επαναλαμβάνεται οίκοθεν από τον κ. Δήμαρχο εάν δεν παρουσιασθεί πλειοδότης. Η επαναληπτική δημοπρασία γνωστοποιείται με περιληπτική διακήρυξη του δημάρχου αναφερομένης στους όρους της πρώτης διακήρυξης και δημοσιευομένης, πέντε (5) τουλάχιστον ημέρας προ της ημέρας της διενέργειας της δημοπρασίας, διεξάγεται δε σύμφωνα με τους όρους της παρούσης.
Η δημοπρασία επαναλαμβάνεται κατόπιν αποφάσεως του δημοτικού συμβουλίου όταν:
α) το αποτέλεσμα αυτής δεν εγκριθεί από την Οικονομική Επιτροπή ή το Δημοτικό Συμβούλιο ή την αρμόδια διοικητική αρχή, λόγω σφάλματος κατά τη διενέργεια.
β) μετά την κατακύρωση της δημοπρασίας, ο τελευταίος πλειοδότης και ο εγγυητής του αρνούνται να υπογράψουν τα πρακτικά ή τη σύμβαση μίσθωσης.
Στην περίπτωση (β) καταπίπτει υπέρ του Δήμου η εγγυητική επιστολή χωρίς καμία άλλη διατύπωση, επαναλαμβάνεται η δημοπρασία εις βάρος του τελευταίου πλειοδότη και του εγγυητή αυτού, ως ελάχιστον δε όριο προσφοράς ορίζεται το επ’ ονόματι τούτου κατακυρωθέν ποσό, δυνάμενο να μειωθεί με απόφαση του δημοτικού συμβουλίου.

Άρθρο 19
Πληροφόρηση ενδιαφερομένων.
Πληροφορίες για τη δημοπρασία παρέχονται από το Γραφείο του Δήμου Νότιας Κυνουρίας, ημέρες: Δευτέρα έως Παρασκευή και ώρες: 8:00 – 15:00, Διεύθυνση: Λεωνίδιο Αρκαδίας, Τηλέφωνα: 27573 60219, FAX: 27570 23224.
Αντίγραφο της διακήρυξης χορηγείται ή αποστέλλεται στους ενδιαφερόμενους ατελώς, ύστερα από αίτηση που υποβάλλεται στην παραπάνω διεύθυνση μέχρι την προηγούμενη της δημοπρασίας.

Ο Δήμαρχος Νότιας Κυνουρίας

Λυσίκατος Χαράλαμπος

ΕΦΗΜΕΡΕΥΟΝΤΑ ΦΑΡΜΑΚΕΙΑ

 • 25 Μάι

  ΓΙΑΝΝΟΥΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 

  ΤΡΙΠΟΛΗ | Πλ. Αγίου Βασιλείου 39 & Ουάσιγκτον 1

  08:30 - 08:30 (Επόμ.), τηλ.: 2710222348

 • 25 Μάι

  ΜΕΡΟΛΑ Α. - ΚΑΡΑΒΟΚΥΡΗ Μ.

  ΚΟΡΙΝΘΟΣ | Νοταρά 78

  08:00 - 14:00 & 17:30 - 08:00 (Επ.), τηλ.: 2741025806

 • 25 Μάι

  ΜΕΛΛΟΥ Ο. - ΠΑΠΑΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ Δ.

  ΝΑΥΠΛΙΟ | Τσολακοπούλου 2

  08:00 - 08:00 (Επόμ.), τηλ.: 2752022622

 • 25 Μάι

  ΚΟΥΤΣΑΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

  ΣΠΑΡΤΗ | Αγίου Νίκωνος 98

  08:00 - 08:00 (Επόμ.), τηλ.: 2731027227

 • 25 Μάι

  ΚΑΡΝΟΥΣΚΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

  ΚΑΛΑΜΑΤΑ | Αρτέμιδος 103

  08:00 - 14:00 17:30 - 08:00  (Επ.), τηλ.: 2721021460

Εγγραφείτε και διαβάστε τις σημαντικότερες ειδήσεις

fb yt
insta twiter

logofootermedia