Πρόσληψη εργατοτεχνικού προσωπικο στο Δήμος Νότιας Κυνουρίας

Οκτωβρίου 10, 2016
Δήμος Νότιας Κυνουρίας: Πρόσληψη εργατοτεχνικού προσωπικού

Ο Δήμος Νότιας Κυνουρίας ανακοινώνει

Την πρόσληψη  εργατοτεχνικού προσωπικού δέκα (10) ατόμων τα οποία για το μήνα  Οκτώβριο  2016 θα απασχοληθούν στο Δήμο μας από 24-10-2016 έως  31-10-2016. Ανώτατο όριο  απασχόλησης κατ΄ άτομο  πέντε (5) ημερομίσθια. Προκειμένου  να καλύψει πρόσκαιρες κα μικρής διάρκειας   ανάγκες  των υπηρεσιών του για τις εξής κατά αριθμό ατόμων, ειδικότητας, με τα αντίστοιχα ειδικά τυπικά προσόντα και αριθμό ημερομισθίων .

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΤΟΜΩΝ

ΕΙΔΙΚΑ ΤΥΠΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΗΜΕΡΟΜΙΣΘΙΩΝ

Εργάτης Γενικών Καθηκόντων

10

Δεν απαιτούνται

5

ΓΕΝΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ

  1. Οι υποψήφιοι πρέπει να έχουν ηλικία από 18 έως 65 ετών κατά το χρόνο υποβολής της αίτησης.
  2. Να έχουν υγεία και φυσική καταλληλότητα που τους επιτρέπει την εκτέλεση των καθηκόντων  της θέσης που επιλέγουν.
  3. Να μην έχουν κώλυμα κατά το άρθρο  16 του Ν. 3584 /2007 ( καταδίκη, υποδικία δικαστική συμπαράσταση)

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

  1.  Φωτοαντίγραφο  των δύο όψεων της αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατηρίου
  2. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης (αυτεπάγγελτη αναζήτηση )
  3. Υπεύθυνη  δήλωση για  το κώλυμα του άρθρου 16  του Ν. 3584/2007 (χορηγείται από την υπηρεσία μας)

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΤΩΝ ΑΙΤΗΣΕΩΝ

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλλουν την αίτηση αυτοπροσώπως  είτε με άλλο  εξουσιοδοτημένο πρόσωπο  με θεωρημένο  το γνήσιο της υπογραφής  από δημόσια αρχή .

Η υποβολή των αιτήσεων θα γίνει  στο Δήμο Νότιας Κυνουρίας (Γραφείο Πρωτοκόλλου)  κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες  από  11-10-2016  έως 20-10-2016.

Δημοσίευση της  ανακοίνωσης.

Ανάρτηση της ανακοίνωσης θα γίνει στον πίνακα ανακοινώσεων του Δήμου Νότιας Κυνουρίας και στην ΔΙΑΥΓΕΙΑ του Δήμου μας.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ Ν. ΛΥΣΙΚΑΤΟΣ

Εγγραφείτε και διαβάστε τις σημαντικότερες ειδήσεις

fb yt
insta twiter

logofootermedia