Ιανουαρίου 18, 2021

Ένα έργο που τα Λαγκάδια περιμένουν για πάρα πολλά χρόνια θα γίνει πραγματικότητα

Μαΐου 26, 2018

Προκήρυξη Δημόσιου Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού του έργου : «Σύνδεση παροχών με το νέο δίκτυο ύδρευσης στην Τ.Κ.Λαγκαδίων» προϋπολογισμού 97.000,00 ΕΥΡΩ (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%)

1. Ο Δήμαρχος Γορτυνίας προκηρύσσει Δημόσιο Ανοικτό Ηλεκτρονικό Διαγωνισμό για την επιλογή αναδόχου με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, μόνο βάσει τιμής για την κατασκευή του έργου : «Σύνδεση παροχών με το νέο δίκτυο ύδρευσης στην Τ.Κ.Λαγκαδίων» με προϋπολογισμό 97.000,00 ΕΥΡΩ (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%). 

Σύνολο εργασιών (Σωληνώσεις-Δίκτυα): 57.250,00 €
Δαπάνη Γ.Ε. & Ο.Ε. 18%: 10.305,00 €
Απρόβλεπτα 15%: 10.133,25 €
Αναθεώρηση: 537,56 €
Φ.Π.Α. 24%: 18.774,19 €
Συνολική Δαπάνη Έργου: 97.000,00 €

2. Ημερομηνία και ώρα λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών ορίζεται η 29η του μηνός Μαΐου του έτους 2018 ημέρα Τρίτη και η ώρα 10:00 π.μ.


3. Οι φάκελοι των προσφορών υποβάλλονται μέσα στην παραπάνω προθεσμία από τους ενδιαφερομένους ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ. Για τη συμμετοχή στην παρούσα διαδικασία οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς απαιτείται να διαθέτουν ψηφιακή υπογραφή, χορηγούμενη από πιστοποιημένη αρχή παροχής ψηφιακής υπογραφής και να εγγραφούν στο ηλεκτρονικό σύστημα (ΕΣΗΔΗΣ- Διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr) ακολουθώντας την κατωτέρω διαδικασία εγγραφής του άρθρου 5 παρ. 1.2 έως 1.4 της Κοινής Υπουργικής Απόφασης με αρ. 117384/26-10-2017 (3821 Β’).

Προσφέρεται ελεύθερη, πλήρης, άμεση και δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση στα έγγραφα της σύμβασης στον ειδικό, δημόσια προσβάσιμο, χώρο “ηλεκτρονικοί διαγωνισμοί” της πύλης www.promitheus.gov.gr (αρ.συστ. 71828), καθώς και στην ιστοσελίδα του Δήμου Γορτυνίας (www.gortynia.gov.gr)


4. ΜΟΝΟ η ηλεκτρονική υποβολή προσφορών, γίνεται δεκτή.
5. Ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών
ορίζεται η 4η του μηνός Ιουνίου του έτους 2018 ημέρα Δευτέρα και η ώρα
10:00 π.μ.
6. Δικαίωμα συμμετοχής έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ή ενώσεις
αυτών που δραστηριοποιούνται ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ ή ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΑ (Α1
τάξεως και άνω) και που είναι εγκατεστημένα σε: α) σε κράτος-μέλος της
Ένωσης, β) σε κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.),
γ) σε τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό
που η υπό ανάθεση δημόσια σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2,
4 και 5 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με την Ένωση
Προσαρτήματος I της ως άνω Συμφωνίας, καθώς και δ) σε τρίτες χώρες που
δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ΄ της παρούσας παραγράφου και έχουν
συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα
διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων. Οικονομικός φορέας συμμετέχει
είτε μεμονωμένα είτε ως μέλος ένωσης.
7. Ο Ανοιχτός Ηλεκτρονικός Διαγωνισμός και η επιλογή του Αναδόχου
θα γίνουν σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4412/2016 (ΦΕΚ 147/08.08.2016
τεύχος Α΄) Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και υπηρεσιών
(προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ), όπως έχει
τροποποιηθεί και ισχύει.
8. Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό απαιτείται η κατάθεση
εγγυητικής επιστολής ύψους 1.554.00 ΕΥΡΩ και ισχύ τουλάχιστον 6 μήνες
και 30 ημέρες, μετά την ημέρα διεξαγωγής του διαγωνισμού. Ο χρόνος
ισχύος των προσφορών είναι έξι (6) μήνες.
9. Το έργο χρηματοδοτείται από πιστώσεις ΥΠΕΣ για την κάλυψη
λειτουργικών δαπανών,
επενδυτικών δραστηριοτήτων και έργων
10. ΔΕΝ προβλέπεται η χορήγηση προκαταβολής στον Ανάδοχο.
11. Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από την Οικονομική
Επιτροπή του Δήμου Γορτυνίας.

Χρήσιμα Links
Μελέτη
Έντυπο Οικονομικής Προσφοράς
Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΠ. ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ

Προσθήκη σχολίου

Εγγραφείτε και διαβάστε τις σημαντικότερες ειδήσεις

fb yt
insta twiter

logofootermedia