Απόσπασμα περί τροποποίησης του αρδευτικού κανονισμού της Κοινότητας Δουμενών Δ.Ε. Καλαβρύτων

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Ο κ. Πρόεδρος της Κοινότητας Δουμένων, αφού εισήγαγε το 11ο θέμα της ημερήσιας διάταξης για συζήτηση, έδωσε το λόγο στον κ. Δήμαρχο, ο οποίος είπε ότι:

Με την υπ’ αριθ. 111/2018 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, ψηφίστηκε ο αρδευτικός κανονισμός της Κοινότητας Δουμενών Δ.Ε. Καλαβρύτων του Δήμου Καλαβρύτων από το αντλητικό συγκρότημα [Πλακογιόφυρο] προς περιοχή [Κοκκινόβραχος], ο οποίος αποτελείται από δέκα οκτώ (18) άρθρα και εφαρμόζεται μέχρι σήμερα.

Ο Πρόεδρος της Κοινότητας Δουμενών υπέβαλε την από 24-06-2022 έγγραφη γνώμη του, ζητώντας να τροποποιηθεί-συμπληρωθεί το άρθρο 1 του ισχύοντος ως άνω κανονισμού, εκτός δηλαδή από τις πέντε (α,β,γ, δ και ε) θέσεις της εν λόγω αρδευόμενης περιοχής, να προστεθούν ακόμη τέσσερις (4) θέσεις για άρδευση για τα επόμενα τρία (3) έτη (μέχρι και το έτος 2024), συνολικής έκτασης εκατό (100) στρεμμάτων, συγκεκριμένα οι θέσεις: στ) «΄Αγιος Βασίλειος», ζ) «Αι Λιάς», η) «Σουρτές», θ) Πεύκο και ι) Σταυρούλι».

Η Οικονομική Επιτροπή, ενέκρινε την προαναφερόμενη πρόταση του Προέδρου της Κοινότητας των Δουμενών και με την υπ’ αριθ. 133/2022 απόφασή της, εισηγείται προς το Δημοτικό Συμβούλιο την ψήφιση του αρδευτικού κανονισμού της Κοινότητας Δουμενών Δ.Ε. Καλαβρύτων του Δήμου Καλαβρύτων από το αντλητικό συγκρότημα [Πλακογιόφυρο] προς περιοχή [Κοκκινόβραχος], συμπεριλαμβανομένης και της παραπάνω τροποποίησης-συμπλήρωσης.

Τίθεται υπόψη του Συμβουλίου ο αρδευτικός αυτός Κανονισμός, αποτελούμενος από δέκα οκτώ (18) άρθρα, κατ’ άρθρο και στο σύνολό του και καλείται το Δημοτικό Συμβούλιο για την ψήφισή του.

 Το Δημοτικό Συμβούλιο, λαβόν υπόψη του την αριθ. 111/2018 απόφασή του, την έγγραφη Γνώμη του Προέδρου της Κοινότητας Δουμενών του Δήμου Καλαβρύτων, για την τροποποίηση – συμπλήρωση του αρδευτικού κανονισμού της Κοινότητας Δουμενών Δ.Ε. Καλαβρύτων του Δήμου Καλαβρύτων από το αντλητικό συγκρότημα [Πλακογιόφυρο] προς περιοχή [Κοκκινόβραχος] και την υπ’ αριθ. 133/2022 εισήγηση-απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής,

 ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ:

 Α. Εγκρίνει και Ψηφίζει την προτεινόμενη τροποποίηση-συμπλήρωση ως προς το άρθρο 1 του παρακάτω αρδευτικού κανονισμού του ανλτητικού συγκροτήματος «Πλακογιόφυρου» προς την περιοχή «Κοκκινόβραχος» Κοινότητας Δουμενών Δήμου Καλαβρύτων καθώς επίσης, εγκρίνει και ψηφίζει τον κανονισμό αυτό όπως τελικά διαμορφώνεται κατ’ άρθρο και στο σύνολό του, ο οποίος έχει ως εξής:

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΑΡΔΕΥΣΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΔΟΥΜΕΝΩΝ Δ.Ε. ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΚΑΛΑΒΕΡΥΤΩΝ, ΑΝΤΛΗΤΙΚΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ «ΠΛΑΚΟΓΙΟΦΥΡΟΥ» ΠΡΟΣ ΠΕΡΙΟΧΗ «ΚΟΚΚΙΝΟΒΡΑΧΟΣ»

 ΑΡΘΡΟ 1

Ο παρών κανονισμός αφορά την άρδευση των αγροτεμαχίων που αρδεύονται, βάσει της εκμπονηθείσας σχετικής μελέτης, από το νεοκατασκευασθέν αρδευτικό έργο Δουμενών στο πλαίσιο του Προγράμματος «Αγροτική Ανάπτυξη της Ελλάδας 2007-2013». Τα εν λόγω αγροτεμάχια βρίσκονται στην περιοχή «Κοκκινόβραχος», αυστηρά εντός του περιγράμματος της αρδευόμενης έκτασης βάσει της υπ’ αριθμ. 12/2013 μελέτης του Δήμου Καλαβρύτων και συγκεκριμένα στις κάτωθι θέσεις της περιοχής αυτής:

α. Πλάτανος
β. Λίμνες
γ. Κάτω Λίμνες
δ. Κολοκύθη Σπηλιά
ε. Κοκκινοβύθισμα

Επίσης για το παρόν έτος και τα επόμενα (2) έτη και συγκεκριμένα μέχρι και το έτος 2024 δύνανται να αρδευτούν αγροτεμάχια και στις θέσεις:

στ) Άγιος Βασίλειος
ζ) Αι Λιάς
η) Σουρτές
θ)Πεύκο και
ι)Σταυρούλι
συνολικού εμβαδού 100 στρεμμάτων ως έγγιστα οι θέσεις (στ-ι).

 ΑΡΘΡΟ 2

Η αρδευτική περίοδος προσδιορίζεται κάθε χρόνο με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου κατόπιν προτάσεως του Εκπροσώπου της Τοπικής Κοινότητας Δουμενών, μέσα στο 1ο 4μηνο.

ΑΡΘΡΟ 3
Απαγορεύεται οι καταναλωτές να επεμβαίνουν στις βάνες και στα άλλα εξαρτήματα του αρδευτικού δικτύου και του αντλιοστασίου.

ΑΡΘΡΟ 4
Η άρδευση των ιδιοκτησιών θα χωριστεί και διανεμηθεί από δύο (2) ημέρες στα δίκτυα Πλατάνου-Κοκκινοβυθίσματος, και από δύο (2) ημέρες στα δίκτυα Λίμνες-Κάτω Λίμνες-Κολοκύθη Σπηλιά
Οι ημέρες θα γνωστοποιούνται με ανακοίνωση του Εκπροσώπου της Τοπικής Κοινότητας πριν την έναρξη της αρδευτικής περιόδου.

ΑΡΘΡΟ 5
Κάθε αρδευόμενο κτήμα θα διαθέτει υδρομετρητή ¾ της ίντσας, καθώς και οι παροχές θα είναι του ιδίου διαμετρήματος.

 ΑΡΘΡΟ 6

Δύναται δε ιδιοκτήτης αρδευόμενης έκτασης άνω των 5 στρεμμάτων να δικαιούται μετά από αίτησή του και 2ου υδρομετρητή.

ΑΡΘΡΟ 7
Η σύνδεση θα γίνεται δωρεάν από τους ιδιοκτήτες των κτημάτων, με την παρουσία Αρμοδίου Υπαλλήλου του Δήμου ή του Εκπροσώπου της Τοπικής Κοινότητας.
Οι υδρομετρητές θα μολυβδοσφραγισθούν από το Δήμο.
Καμία επέμβαση δεν επιτρέπεται χωρίς την έγκριση του Εκπροσώπου της Τοπικής Κοινότητας ή του Δημοτικού Συμβουλίου και χωρίς την παρουσία Αρμοδίου.

ΑΡΘΡΟ 8
Οι υδρομετρητές θα καταμετρούνται με την έναρξη και λήξη της αρδευτικής περιόδου και για την προστασία των υδρομετρητών από παγετό, θα μπορούν οι ενδιαφερόμενοι να τους αφαιρούν μετά τη λήξη της αρδευτικής περιόδου.

ΑΡΘΡΟ 9
Ο ιδιοκτήτης αρδευόμενης έκτασης οφείλει να ελέγχει συχνά τον υδρομετρητή του για τυχόν βλάβη.
Αν διαπιστώσει βλάβη, οφείλει εντός 3 ημερών να ειδοποιήσει τον Εκπρόσωπο της Τοπικής Κοινότητας ή τον Δήμο.

ΑΡΘΡΟ 10
Αν διαπιστωθεί βλάβη, που είναι υποχρεωμένος να αποκαταστήσει ο ενδιαφερόμενος και μετά την παρέλευση 2 ημερών, δεν αποκατασταθεί, θα επεμβαίνει ο Δήμος και θα χρεώνεται ο ιδιοκτήτης με όλα τα έξοδα. Επίσης θα επιβάλλεται πρόστιμο το οποίο ορίζεται στο ποσό των 300 €.

ΑΡΘΡΟ 11
Απαγορεύεται η άνευ εγκρίσεως του Εκπροσώπου της Τοπικής Κοινότητας ή του Δημοτικού Συμβουλίου εκτέλεση οποιουδήποτε έργου που μπορεί να προκαλέσει βλάβη ή να διαταράξει τη ροή του αρδευτικού δικτύου.

ΑΡΘΡΟ 12
Κάθε ιδιοκτήτης ευθύνεται για την σωστή λειτουργία του μηχανικού εξοπλισμού της υδροληψίας του για όλη τη διάρκεια του έτους.

ΑΡΘΡΟ 13
Οι καταναλωτές υποχρεούνται να παίρνουν κατάλληλα μέτρα για πρόληψη ζημιών στις παροχές των κτημάτων τους και καθίστανται υπεύθυνοι για κάθε ζημιά στους αγροτικούς δρόμους. Επίσης υποχρεούνται να παρέχουν κάθε διευκόλυνση στα συνεργεία αποκατάστασης τυχόν ζημιών στο αρδευτικό δίκτυο.

ΑΡΘΡΟ 14
Οι ιδιοκτήτες για να αποκτήσουν παροχή άρδευσης θα υποβάλλουν σχετική αίτηση για έγκριση στον Δήμο ή στον Εκπρόσωπο της Τοπικής Κοινότητας και πριν την σύνδεση θα γνωρίζει υποχρεωτικά τον αριθμό του υδρομέτρου.

ΑΡΘΡΟ 15
Το πάγιο τέλος κατανάλωσης ορίζεται ως εξής:
α. Για ιδιοκτήτες έκτασης έως και 5 στρεμμάτων, το ποσό των 10 €.
β. Για ιδιοκτήτες έκτασης από 5 έως και 10 στρεμμάτων, το ποσό των 20 €.
γ. Για ιδιοκτήτες έκτασης από 10 στρέμματα και πάνω, το ποσό των 30 €.
Η χρέωση εκάστου κυβικού ορίζεται στο ποσό των 0,25 € (είκοσι πέντε λεπτά του ευρώ)

ΑΡΘΡΟ 16
Για την καλύτερη δυνατή και εύρυθμη λειτουργία του αρδευτικού κανονισμού ο Εκπρόσωπος της Τοπικής Κοινότητας θα ελέγχει όλο το αρδευτικό σύστημα για την σωστή εφαρμογή του κανονισμού αυτού.

ΑΡΘΡΟ 17
Όσοι καταναλωτές συλληφθούν να έχουν υδρομετρητές και τον υπόλοιπο εξοπλισμό παραβιασμένο θα τους επιβάλλεται πρόστιμο 300 €.

 ΑΡΘΡΟ 18

Απαγορεύεται η διάνοιξη καινούργιας υδροληψίας πέραν των προβλεπομένων στον παρόντα αρδευτικό κανονισμό.

Β. Ο παραπάνω Κανονισμός ΄Αρδευσης, ισχύει όσον αφορά την τροποποίηση-συμπλήρωση του άρθρου 1 (στ-ι) για το έτος 2022 μέχρι και το έτος 2024 και ως προς το υπόλοιπο αυτού για το έτος 2022 και εφεξής μέχρι τροποποιήσεώς του ή καταργήσεώς του.

- Advertisment -hit-media.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

1ο Πανελλήνιο Συνέδριο Επιχειρήσεων Βιομηχανικών Περιοχών

Θεσμικό πλαίσιο, χωροταξικό και αλλαγές στο νόμο 4982/22 στο...

Στις Βρυξέλλες για το EUTeens4Green ο Περιφερειάρχης Δημήτρης Πτωχός | «Νέες φωνές με καινοτόμες ιδέες, γεμάτες ελπίδα για το μέλλον»

Με τη συμμετοχή του Περιφερειάρχη Πελοποννήσου, Δημήτρη Πτωχού, πραγματοποιήθηκε η εκδήλωση ολοκλήρωσης της πρωτοβουλίας EUTeens4Green, που διοργανώθηκε, στις Βρυξέλλες, το διήμερο 18-19 Απριλίου, στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Εβδομάδας Νεολαίας. Δεκάδες νέοι που επιθυμούν να δραστηριοποιηθούν στον επιχειρηματικό τομέα, συμμετείχαν στη συγκεκριμένη πρωτοβουλία και συνοδευόμενοι από συντονιστές και υποστηρικτές, βρέθηκαν για δύο ημέρες στις Βρυξέλλες, όπου

Στις Βρυξέλλες για το EUTeens4Green ο Περιφερειάρχης Δημήτρης Πτωχός

Με τη συμμετοχή του Περιφερειάρχη Πελοποννήσου, Δημήτρη Πτωχού, πραγματοποιήθηκε...

Ο Δήμος Κορινθίων ετοιμάζεται να υποδεχθεί την Ολυμπιακή Φλόγα των 33ων Ολυμπιακών Αγώνων

Ο Δήμος Κορινθίων ετοιμάζεται να υποδεχθεί την Ολυμπιακή Φλόγα των 33ων Ολυμπιακών Αγώνων, PARIS 2024, την Πέμπτη, 25 Απρίλιου 2024 και ώρα 20:00 στοv Φλοίσβο Κορίνθου.       Πρόκειται για μια σπουδαία στιγμή́ για την ιστορία και τον πολιτισμό́ της περιοχής μας καθώς μετά από 20 χρόνια η Ολυμπιακή Φλόγα επιστρέφει στην Κόρινθο.  Εξίσου σημαντικό είναι

ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Μετάβαση στο περιεχόμενο