• 09 Δεκ

  ΚΑΛΑΜΠΑΚΑ ΕΛΕΝΗΣ Π.

  ΤΡΙΠΟΛΗ | 28ης Οκτωβρίου 14

  08:30 - 08:30 (Επ.), τηλ.: 2710238588

 • 09 Δεκ

  ΜΑΥΡΑΓΑΝΗΣ Κ. - ΜΑΥΡΑΓΑΝΗ Σ.

  ΚΟΡΙΝΘΟΣ | Κολιάτσου 35

  08:00 - 14:00 & 17:30 - 08:00 (Επ.), τηλ.: 2741028033

 • 09 Δεκ

  ΔΡΟΓΕΣ - ΜΕΛΛΟΥ Ο. - ΠΑΠΑΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ Δ.

  ΝΑΥΠΛΙΟ | Τσολακοπούλου 2

  08:00 - 08:00 (Επόμ.), τηλ.: 2752022622

 • 09 Δεκ

  ΒΑΒΑΡΟΥΤΣΟΣ Γ. - ΒΑΒΑΡΟΥΤΣΟΣ Ι.

  ΣΠΑΡΤΗ | Λυκούργου 107Α

  08:00 - 08:00 (Επ.), τηλ.: 2731024060

 • 09 Δεκ

  ΤΣΙΛΙΓΚΙΡΗ ΑΠ. ΑΓΓΕΛΙΚΗ

  ΚΟΡΙΝΘΟΣ | Εξαμίλια -  Πλ. Αγίου Δημητρίου

  08:00 - 08:00 (Επόμ.), τηλ.: 2741036008

 • 09 Δεκ

  ΔΕΜΠΕΓΙΩΤΗΣ ΕΤΕΟΚΛΗΣ

  ΚΑΛΑΜΑΤΑ | Αθηνών 102

  08:00 - 08:00 (Επόμ.), τηλ.: 2721023386

Γνωστοποίηση του Δημάρχου Καλαβρύτων

Σεπτεμβρίου 22, 2022
Ο Δήμαρχος Καλαβρύτων, γνωστοποιεί την πρόθεσή του, να προβεί στην πλήρωση μίας (1) θέσης Ειδικού Συμβούλου Δημάρχου, με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου, η διάρκεια της οποίας, δεν μπορεί να υπερβεί τη θητεία της τρέχουσας δημοτικής περιόδου, για την παροχή συμβουλών και προτάσεων προς το Δήμαρχο, για τον προγραμματισμό αρχιτεκτονικών έργων και παρεμβάσεων στο οικιστικό περιβάλλον, με σκοπό την ποιοτική και περιβαλλοντική αναβάθμισή του και τη βελτίωση της εικόνας του δημόσιου χώρου.

Ο Ειδικός Σύμβουλος υπόκειται απευθείας στην ιεραρχική εξάρτηση του Δημάρχου και θα ασκεί καθήκοντα επιτελικά χωρίς αποφασιστικές αρμοδιότητες οποιασδήποτε μορφής.

Το συμβουλευτικό του έργο θα απευθύνεται προς το Δήμαρχο, το Δημοτικό Συμβούλιο, την Εκτελεστική Επιτροπή, την Οικονομική Επιτροπή και την Επιτροπή Ποιότητας Ζωής του Δήμου, ανάλογα με τις αρμοδιότητές του.

Υπό τη διεύθυνση του Προϊσταμένου της οικείας Υπηρεσίας του Δήμου, οι Ειδικοί Σύμβουλοι, οι Ειδικοί Συνεργάτες και οι Επιστημονικοί Συνεργάτες, εφόσον κατέχουν τον απαιτούμενο τίτλο σπουδών και τα λοιπά προσόντα, μπορούν να συντάσσουν χωρίς πρόσθετη αμοιβή, μελέτες και τεύχη διαγωνισμών για έργα, υπηρεσίες και προμήθειες του Δήμου, καθώς και σχέδια αποφάσεων αναθέσεων, συμβάσεων και ενταλμάτων για τις Οικονομικές Υπηρεσίες.

Για όσους έχουν την ιδιότητα του ελεύθερου επαγγελματία, η άσκηση του ελεύθερου επαγγέλματος τους είναι ασυμβίβαστη με την άσκηση των καθηκόντων του Ειδικού Συμβούλου, του Ειδικού Συνεργάτη και του Επιστημονικού Συνεργάτη. Με απόφαση του Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης μπορεί να εισάγονται εξαιρέσεις από τα ασυμβίβαστα της παρούσας, με ανάλογη εφαρμογή της περ. α΄ της παρ. 3 του άρθρου 29 του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων.
Η πλήρωση της εν λόγω θέσης θα διενεργηθεί με απόφαση του Δημάρχου.

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να διαθέτουν τα εξής προσόντα:
1. Πτυχίο ή δίπλωμα Πανεπιστημιακής ή Τεχνολογικής Εκπαίδευσης Αρχιτέκτονα Μηχανικού της ημεδαπής ή ισότιμο πτυχίο ή δίπλωμα της αλλοδαπής ή πτυχίο ή τίτλος τριτοβάθμιας εκπαίδευσης από χώρα μέλος της Ε.Ε. με πράξη αναγνώρισης επαγγελματικής ισοτιμίας.
2. Άδεια ασκήσεως επαγγέλματος Αρχιτέκτονα Μηχανικού.
3. Εμπειρία σε αντίστοιχο τομέα Οργανισμού Τοπικής Αυτοδιοίκησης, επαρκείς γνώσεις και σημαντική εμπειρία, ανάλογη με τo αντικείμενo απασχόλησης.
4. Γνώση Η/Υ (ΕCDL CAD CERTIFICATE)
5. Γνώση αγγλικής (Επίπεδο FIRST CERTIFICATE)
6. Να κατέχουν τα γενικά προσόντα διορισμού που προβλέπονται για τους υπαλλήλους

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλλουν σχετική αίτηση συνοδευόμενη με τα απαραίτητα δικαιολογητικά - σε ευκρινή φωτοαντίγραφα των πρωτοτύπων εγγράφων που εκδόθηκαν από δημόσιες υπηρεσίες - φορείς ή ακριβή αντίγραφα – ως εξής:
1. Φωτοαντίγραφο των δύο όψεων του Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας.
2. Φωτοαντίγραφο Τίτλου Σπουδών.
3. Βεβαίωση άσκησης επαγγέλματος Aρχιτέκτονα Μηχανικού.
4. Υπεύθυνη δήλωση κατά το άρθρο 8 του Ν.1599/1986, στην οποία να δηλώνεται ότι πληρούνται τα γενικά προσόντα διορισμού (άρθρα 11 έως 17 του Ν.3584/2007).
5. Πλήρες βιογραφικό σημείωμα με σαφή αναφορά σε επαγγελματική εμπειρία σε αντίστοιχο τομέα Ο.Τ.Α., εμπειρία στο αντικείμενο εκπόνησης αρχιτεκτονικών μελετών αναπλάσεων οικισμών και κτιρίων - παρακολούθησης υλοποίησης σχετικών έργων, συνοδευόμενο από σχετική υπεύθυνη δήλωση ως προς την εξειδικευμένη εμπειρία.

Η εμπειρία αποδεικνύεται με σχετική βεβαίωση του ασφαλιστικού φορέα και επιπλέον, χωριστή από την αίτηση, υπεύθυνη δήλωση του υποψηφίου, κατά το άρθρο 8 του Ν.1599/1986, στην οποία δηλώνονται ο εργοδότης, το είδος και η χρονική διάρκεια της εμπειρίας. Για εμπειρία στο Δημόσιου τομέα ως μισθωτοί, εναλλακτικά, αντί της υπεύθυνης δήλωσης μπορεί να προσκομιστεί βεβαίωση του δημοσίου φορέα, από την οποία να προκύπτουν το είδος και η χρονική διάρκεια της εμπειρίας.

Η αίτηση με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά υποβάλλονται εντός προθεσμίας πέντε (5) εργασίμων ημερών, από την δημοσίευση της παρούσης στον τοπικό τύπο, στο Γραφείο Ανθρωπίνου Δυναμικού του Δήμου (Ευσεβίου Κηπουργού 6, Τ.Κ.250 01 Καλάβρυτα) ή αποστέλλονται στο email: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε..">Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε..

Προσθήκη σχολίου

logofootermedia