Εκπόνηση Σχεδίου Αστικής Προσβασιμότητας (Σ.Α.Π.) στο Δήμο Σπάρτης

Μαϊος 17, 2022
Σας ενημερώνουμε ότι υποβλήθηκε στις 13/5 στο Πράσινο Ταμείο η πρόταση του Δήμου Σπάρτης για χρηματοδότηση της δράσης με τίτλο: «Εκπόνηση Σχεδίου Αστικής Προσβασιμότητας (Σ.
Α.Π.) στο Δήμο Σπάρτης» προϋπολογισμού 49.600,00 ευρώ, στο πλαίσιο του χρηματοδοτικού προγράμματος «Δράσεις Περιβαλλοντικού Ισοζυγίου 2022», Άξονας Προτεραιότητας 2 «Αστική Αναζωογόνηση και Λοιπές Δράσεις Περιβαλλοντικού Ισοζυγίου» του Πράσινου Ταμείου.

Η υποβολή της πρότασης έχει εγκριθεί με την αρ. 182/2022 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής (ΑΔΑ: ΨΝΟΔΩ1Ν-ΕΝΙ).

Για την εκπόνηση του Σ.Α.Π. θα ληφθούν υπόψη οι αντικειμενικές ανάγκες του Δήμου μας, ενώ το τελικό σχέδιο που θα εγκριθεί και θα παραδοθεί στη Διεύθυνση Μελετών & Έργων Αστικών Αναπλάσεων του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, θα είναι πλήρως σύμφωνο με τις διατάξεις της ΥΠΕΝ/ΔΜΕΑΑΠ/110088/887/30-11-2021 απόφασης του Υφυπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας (ΦΕΚ Β’ 5553/2021) «Περιγραφές, όροι και τεχνικές οδηγίες για την εκπόνηση Σχεδίου Αστικής Προσβασιμότητας Σ.Α.Π.»

 

 

 

Εκ του Δήμου

logofootermedia