Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020 ένα πολύ σημαντικό εργαλείο για την ενίσχυση της αγροτικής οικονομίας.

To Πρόγραμμα Αγροτικής  Ανάπτυξης της προγραμματικής περιόδου 2014-2020 είναι ένα πολύ σημαντικό εργαλείο για την ενίσχυση της αγροτικής οικονομίας της Χώρας μας.

Ένα σημαντικό μέτρο το οποίο θα προκηρυχθεί στο άμεσο διάστημα  είναι η σύσταση Ομάδων ή Οργανώσεων παραγωγών που στόχο έχει  να δώσει εκείνη την ώθηση στους παραγωγούς να αντιμετωπίσουν τις δύσκολες προκλήσεις που έχουν αναπτυχθεί τόσο σε Ελληνικό όσο και Ευρωπαικό επίπεδο. Μέσω της συλλογικότητας η Ομάδα ή Οργάνωση παραγωγών μπορεί να διαπραγματευτεί  το προίον της με καλύτερους όρους και  προυποθέσεις. Ένα άλλο κίνητρο είναι και η μείωση του κόστους παραγωγής αφού μέσω τέτοιου είδους συλλογικών επενδύσεων μπορούν να μειώσουν τις εισροές τους ( λιπάσματα, φυτοφάρμακα κ.λ.π.) και να διαπραγματευτούν  ανταγωνιστηκές τιμές.  Σε αυτό το σημείο να προσθέσω ότι το συγκεκριμένο μέτρο αφορά και την κτηνοτροφία.

 

Ποίοι είναι δικαιούχοι;

Oμάδες και οργανώσεις παραγωγών που ανήκουν στην κατηγορία των Πολύ Μικρών, Μικρών και Μεσαίων Επιχειρήσεων (ΜΜΕ), όπως αυτές ορίζονται στη σύσταση της Επιτροπής (2003/361/ΕΚ). Oι ομάδες και οργανώσεις παραγωγών πρέπει να είναι νεοιδρυόμενες και επίσημα αναγνωρισμένες από την αρμόδια αρχή.

  • Πολύ μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις  (ΜΜΕ) που απασχολούν λιγότερους από 250 εργαζομένους και των οποίων ο ετήσιος κύκλος εργασιών δεν υπερβαίνει τα 50 εκατομμύρια ευρώ ή το σύνολο του ετήσιου ισολογισμού δεν υπερβαίνει τα 43 εκατομμύρια ευρώ.
  • Μικρή επιχείρηση ορίζεται η επιχείρηση η οποία απασχολεί λιγότερους από 50 εργαζομένους και της οποίας ο ετήσιος κύκλος εργασιών ή το σύνολο του ετήσιου ισολογισμού δεν υπερβαίνει τα 10 εκατομμύρια ευρώ.
  • Πολύ μικρή επιχείρηση ορίζεται η επιχείρηση η οποία απασχολεί λιγότερους από δέκα εργαζομένους και της οποίας ο ετήσιος κύκλος εργασιών ή το σύνολο του ετήσιου ισολογισμού δεν υπερβαίνει τα 2 εκατομμύρια ευρώ.

Στο επιχειρησιακό σχέδιο θα πρέπει να γίνεται αναλυτική περιγραφή της αρχικής κατάστασης μέλους της ομάδας ή οργάνωσης, τους στόχους οι οποίοι αποτελούν και την βασική προυπόθεση για την πληρωμή εφόσον ολοκληρωθούν.Τα μετρα και δράσεις όπου απαιτούνται για την επίτευξη των στόχων.

Ενδεικτικά μερικοί στόχοι είναι:

ü  Αντικατάσταση φυτικού κεφαλαίου (με εξαίρεση τις ετήσιες καλλιέργειες) με σκοπό τη μείωση των εισροών ή/και την αύξηση των εκροών της εκμετάλλευσης ή την αύξηση της αξίας του εμπορεύσιμου προϊόντος

ü  Αντικατάσταση εξοπλισμού ή απόκτηση νέου με σκοπό την επίτευξη επιδόσεων (πχ την αύξηση της αποδοτικότητας ή την μείωση των εισροών)

ü  Η προβολή και προώθηση των προιόντων της ομάδας ή οργάνωσης

ü  Η περιβαλλοντική διαχείριση υπολλειμάτων και αποβλήτων

ü  Συνέργειες με άλλα μέτρα του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης που αφορούν μέτρα και δράσεις κατάρτισης και συνεργασίας και χρήσης συμβουλευτικών υπηρεσιών.

Με πόσα μέλη μπορεί  να συσταθεί  ομάδα και οργάνωση παραγωγών:

  • οι ομάδες παραγωγών φυτικής παραγωγής πρέπει να έχουν ελάχιστο αριθμό μελών, τους 10 παραγωγούς
  • οι ομάδες παραγωγών ζωικής παραγωγής πρέπει να έχουν ελάχιστο αριθμό μελών, τους 5 παραγωγούς
  • οι οργανώσεις παραγωγών φυτικής και ζωικής παραγωγής έχουν τον ελάχιστο αριθμό μελών ως προβλέπεται στο αντίστοιχο εθνικό θεσμικό πλαίσιο
  • οι ομάδες / οργανώσεις παραγωγών δασοπονικών προϊόντων πρέπει να έχουν ελάχιστο αριθμό μελών, τους 5 παραγωγούς.

Να σημειωθεί ότι θα δοθεί προτεραιότητα σε ομάδες και οργανώσεις παραγωγών όπου τα μέλη τους είναι νέοι παραγωγοί και συμμετέχουν στο υπομέτρο 6.1 των νέων γεωργών του ΠΑΑ. Επίσης εφαρμόζουν κάποιο σύστημα ποιότητας σύμφωνα με το υπομέτρο 3.1 του ΠΑΑ, συμμετέχουν σε γεωργοπεριβαλλοντικές δράσεις. Δραστηριοποιούνται σε κτηνοτροφικές περιοχές και νησιωτικές ορεινές περιοχές.

Η ετήσια στήριξη δεν μπορεί να υπερβαίνει τις 100.000 € .Για την καταβολή της τελευταίας δόσης θα πρέπει να υπάρχει υλοποίηση του επιχειρησιακού σχεδίου και επίτευξης των στόχων εντός πέντε ετών από την αναγνώριση της ομάδας ή οργάνωσης παραγωγών. Η στήριξη παρέχεται σε ετήσια βάση και αποτελεί το ποσοστό της ετήσιας εμπορεύσιμης αξίας των προιόντων της ομάδας ή οργάνωσης παραγωγών πιο αναλυτικά:

v  Το 10% της αξίας παραγωγής που έχει διατεθεί στο εμπόριο κατά το 1ο έτος μετά την αναγνώριση

v  Το 8% της αξίας παραγωγής που έχει διατεθεί στο εμπόριο κατά το 2ο έτος μετά την αναγνώριση

v  Το 6% της αξίας παραγωγής που έχει διατεθεί στο εμπόριο κατά το 3ο έτος μετά την αναγνώριση

v  Το 4% της αξίας παραγωγής που έχει διατεθεί στο εμπόριο κατά το 4ο έτος μετά την αναγνώριση

v  Το 2% της αξίας παραγωγής που έχει διατεθεί στο εμπόριο κατά το 5ο έτος μετά την αναγνώριση

Ανδρέας Ι.Συρεγγέλας

Γεωπόνος Δημοκρίτειου Πανεπιστήμιου Θράκης
Σύμβουλος Αναπτυξιακών Προγραμμάτων
Μέλος ΓΕΩΤΕΕ

clip_image002.jpg

Τελευταία τροποποίηση στις Κυριακή, 17 Απριλίου 2016 19:40

Προσθήκη σχολίου

Make sure you enter the (*) required information where indicated.Basic HTML code is allowed.

logofootermedia