Πρόσληψη Επιστημονικών Συνεργατών & Εκπαιδευτικών Ειδικών Μαθημάτων στο Τ.Ε.Ι Πελοποννήσου

ΤΕΙ Πελοποννήσου Επιστημονικοί - Εργαστηριακοί Συνεργάτες
Αιτήσεις μέχρι 21.10.2013.

ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ
ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ


ΓΝΩΣΤΙΚΑ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ ΩΡΕΣ ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ
ΕΞΑΜΗΝΟ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ *
1. ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ 2 θέσεις  3ο ΕΞΑΜΗΝΟ
2. ΓΕΝΙΚΗ ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΑ 2 θέσεις Ε 2ο ΕΞΑΜΗΝΟ
3. ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΙΙ 2 θέσεις  5ο ΕΞΑΜΗΝΟ
4. ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ 4 θέσεις Ε6ο ΕΞΑΜΗΝΟ
5. ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΤΡΟΦΙΜΩΝ 2 θέσεις Χ4ο ΕΞΑΜΗΝΟ
6. ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ 2 θέσεις Χ4ο ΕΞΑΜΗΝΟ


ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ (με έδρα τη Σπάρτη)
ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Τ.Ε.
ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ
Σχετικά με τα προσόντα των υποψηφίων σημειώνεται ότι σύμφωνα με το άρθρο 15 του Ν.1404/1983, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα, ισχύουν τα ακόλουθα:
Επιστημονικοί Συνεργάτες Τ.Ε.Ι.
α) Τέσσερα (4) τουλάχιστον έτη επαγγελματικής δραστηριότητας κατάλληλου επιπέδου ή αναλόγως με τη φύση της θέσης που προκηρύσσεται, ισόχρονη εργασία σε αναγνωρισμένα
ερευνητικά κέντρα ή συμμετοχή με αμοιβή σε οργανωμένα ερευνητικά προγράμματα ή συνδυασμός των ανωτέρω δραστηριοτήτων, αντιστοίχων σε κάθε περίπτωση, με το
επιστημονικό επίπεδο και το γνωστικό αντικείμενο της θέσης που προκηρύσσεται. Η ανωτέρω επαγγελματική δραστηριότητα μπορεί να περιλαμβάνει μέχρι δύο έτη αυτοδύναμη
διδασκαλία στο γνωστικό αντικείμενο του Τομέα σε Πανεπιστήμια ή Τ.Ε.Ι. ή ομοταγή ιδρύματα του εξωτερικού.
β) Συναφή προς το αντικείμενο της θέσης που προκηρύσσεται επιστημονική δραστηριότητα σχεδιασμού και εκτέλεσης ερευνητικών έργων, η οποία αποδεικνύεται από τρεις τουλάχιστον
2 πρωτότυπες δημοσιεύσεις σε επιστημονικά περιοδικά αναγνωρισμένου κύρους, οι οποίες έχουν δημοσιευθεί ή έχουν γίνει δεκτές προς δημοσίευση στα σχετικά περιοδικά.
Σύμφωνα με τον Ν.1404/1983 και το ν. 2916/2001, άρθρο 19 παρ. 5α με απόφαση του Προεδρικού Συμβουλίου και μετά από αιτιολογημένη εισήγηση της Γενικής Συνέλευσης του
Τμήματος οι Επιστημονικοί Συνεργάτες Τ.Ε.Ι. μπορούν να αναλάβουν και τη διεξαγωγή εξειδικευμένων εργαστηρίων, καλύπτοντας με αυτά το μικρότερο μέρος της εβδομαδιαίας
απασχόλησής τους. Κατά συνέπεια το μεγαλύτερο μέρος της διδακτικής απασχόλησης ενός Επιστημονικού Συνεργάτη πρέπει να αποτελείται από θεωρητικές διαλέξεις.


Εκπαιδευτικοί Ειδικών Μαθημάτων
Τα ελάχιστα προσόντα των Εκπαιδευτικών Ειδικών Μαθημάτων (Ε.Ε.Μ.), σύμφωνα με τα άρθρα 18, 19 του Ν. 1404/1983, όπως αντικαταστάθηκαν με το άρθρο 4 του Ν. 2916/2001,
είναι τα ακόλουθα:
α) Πτυχίο ή δίπλωμα ΑΕΙ αντίστοιχης ειδικότητας ή αναγνωρισμένος ισότιμος τίτλος Πανεπιστημίου της αλλοδαπής
β) Πενταετής αξιόλογη διδακτική πείρα μετά τη λήψη του πτυχίου.
Οι αναγνωρισμένοι μεταπτυχιακοί τίτλοι σπουδών, η επιστημονική δραστηριότητα καθώς και το συγγραφικό έργο συνεκτιμώνται.


ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ
Α. Οι υποψήφιοι πρέπει να υποβάλλουν στη Γραμματεία των παραπάνω τμημάτων τα παρακάτω δικαιολογητικά:
1. Αίτηση (το σχετικά έντυπο χορηγείται από τις Γραμματείες των Τμημάτων).
2. Βιογραφικό σημείωμα με συνοπτική ανάλυση των σπουδών, της προϋπηρεσίας, της επιστημονικής δραστηριότητας και των επιστημονικών εργασιών/δημοσιεύσεών τους.
3. Αντίγραφα πτυχίων και λοιπών τίτλων σπουδών.
4. Γενικά κάθε στοιχείο που να αποδεικνύει τα προσόντα του υποψηφίου (συγγραφή βιβλίων ή δημοσιεύσεων, πιστοποιητικά ή βεβαιώσεις προϋπηρεσίας και σχετικά τεκμήρια
ασφάλισης επαγγελματικής δραστηριότητας κ.λ.π.).
5. Για μη Έλληνες ιθαγενείς χωρών εκτός Ε.Ε. που έχουν αποκτήσει ελληνική Ιθαγένεια, πιστοποιητικό του αρμόδιου Δημάρχου στο οποίο θα αναγράφεται ο τρόπος και ο χρόνος
απόκτησης της Ελληνικής Ιθαγένειας. Προκειμένου για πολίτες κρατών – μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, πιστοποιητικό της αρμόδιας αρχής του κράτους την ιθαγένεια του
οποίου έχει ο υποψήφιος.
6. Πιστοποιητικό τύπου Α΄ του αρμοδίου Στρατολογικού Γραφείου, από το οποίο να προκύπτει ότι ο ενδιαφερόμενος δεν έχει στρατολογική ή σχετική χρηματική υποχρέωση.
Με υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986 οι υποψήφιοι που δεν έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις ή δεν έχουν απαλλαγεί νόμιμα από αυτές κατά το χρόνο υποβολής της υποψηφιότητάς τους, δεσμεύονται ότι θα προσκομίσουν τα σχετικά δικαιολογητικά με την υπογραφή της σύμβασης εργασίας.
Β. Οι υποψήφιοι πρέπει να υποβάλλουν στη Γραμματεία του Τμήματος προτίμησής τους την αίτηση και τα προβλεπόμενα δικαιολογητικά μέσα σε αποκλειστική προθεσμία εντός (10) δέκα ημερών από την επόμενη της τελευταίας δημοσίευσης δηλαδή από 12/10/2013 μέχρι και 21/10/2013.
. Τα δικαιολογητικά που υποβάλλονται πρέπει να είναι θεωρημένα επίσημα από τις κατά νόμο αρχές. Το αυτό ισχύει και για τα ξενόγλωσσα δικαιολογητικά τα οποία πρέπει να συνοδεύονται από νόμιμες μεταφράσεις.
Οι τίτλοι σπουδών του εξωτερικού πρέπει να συνοδεύονται από πράξη ή βεβαίωση του οικείου οργάνου (ΔΟΑΤΑΠ,ΔΙΚΑΤΣΑ) με την οποία αναγνωρίζονται ως ισότιμοι και προς τίτλους που απονέμονται από τα εκπαιδευτικά ιδρύματα της ημεδαπής.
Γ. Τα δικαιολογητικά πρέπει να φέρουν αρίθμηση, να είναι τοποθετημένα μέσα σε ειδικό φάκελο και να συνοδεύονται από πλήρες βιογραφικό σημείωμα, συνοπτική ανάλυση του επιστημονικού τους έργου, καθώς και πίνακα των υποβαλλομένων δικαιολογητικών.
Δ. Συμπλήρωση των δικαιολογητικών της προκήρυξης (νέα έντυπα ή νέες εγγραφές σε υποβληθέντα δικαιολογητικά) μετά την κατάθεση και πρωτοκόλληση των αιτήσεων υποψηφιότητας επιτρέπεται μόνο αν πρόκειται για διευκρινιστικά στοιχεία που θα ζητηθούν έγγραφα από τα αρμόδια όργανα πρόσληψης και αφορούν δικαιολογητικά που έχουν κατατεθεί εμπρόθεσμα.
Ε. Σημειώνεται ότι οι Συνεργάτες στους οποίους θα ανατεθεί διδακτικό έργο πριν την υπογραφή της σύμβασης υποχρεούνται να προσκομίσουν Αντίγραφο Ποινικού Μητρώου Τύπου Α΄.

 

Λεπτομέρειες εδώ: http://static.diavgeia.gov.gr/doc/%CE%92%CE%9B%CE%9B%CE%A946914%CE%9F-%CE%9A96

Τελευταία τροποποίηση στις Τετάρτη, 09 Οκτωβρίου 2013 00:31

Προσθήκη σχολίου

Make sure you enter the (*) required information where indicated.Basic HTML code is allowed.

logofootermedia