Επαναφορά των Σχολικών Φυλάκων στους Δήµους

Επανασυστήνεται η ειδικότητα καθώς και οι θέσεις των Σχολικών Φυλάκων που καταργήθηκαν, το προσωπικό, εφόσον δεν έχει µεταταχθεί/µεταφερθεί βάσει οριστικών πινάκων διάθεσης, µπορεί να επανέλθει στις θέσεις που κατείχαν πριν τεθεί σε διαθεσιµότητα ή πριν λήξει η υπαλληλική του σχέση, µε εξαίρεση τους υπαλλήλους που έχουν λάβει οριστική σύνταξη.

Σε συνέχεια της αριθµ.∆Ι∆Α∆/Φ.42Α/οικ.14150/13-5-2015 εγκυκλίου της ∆/νσης ∆ιαχείρισης Ανθρώπινου ∆υναµικού του Υπουργείου µας και ειδικότερα όσον αφορά στην επαναφορά των σχολικών φυλάκων, σας γνωρίζουµε τα εξής:
Ως γνωστό, την 11η Μαΐου 2015 δηµοσιεύτηκε ο ν. 4325/2015 (Α΄47) «Εκδημοκρατισμός της ∆ιοίκησης-Καταπολέμηση Γραφειοκρατίας και Ηλεκτρονική ∆ιακυβέρνηση. Αποκατάσταση αδικιών και άλλες διατάξεις».
Με τις διατάξεις του άρθρου 18 του νόµου αυτού, επανασυστήνεται η ειδικότητα καθώς και οι θέσεις των Σχολικών Φυλάκων που καταργήθηκαν δυνάµει του άρθρου 80 του ν.4172/2013.
Σύµφωνα µε την ̟αρ. 2 του άρθρου 18 του ν. 4325/15, το προσωπικό αυτό, εφόσον δεν έχει µεταταχθεί/µεταφερθεί βάσει οριστικών πινάκων διάθεσης, µ̟πορεί να ε̟πανέλθει στις θέσεις ̟που κατείχαν πριν τεθεί σε διαθεσιµότητα ή πριν λήξει η υπαλληλική του σχέση, µε εξαίρεση τους υπαλλήλους που έχουν λάβει οριστική σύνταξη (άρθ. 14 αρ.2 ν.4325/15), εφόσον καταθέσει αίτηση εντός δέκα (10) ηµερών από τη δηµοσίευση του ν.4325/2015, ήτοι έως 21/5/2015, στη ∆ιεύθυνση Προσωπικού του φορέα όπου υπηρετούσε.
Οι υπάλληλοι κατατάσσονται µε ̟πράξη του οικείου οργάνου ∆ιοίκησης, σε επανασυσταθείσες θέσεις ειδικότητας ∆Ε Σχολικών Φυλάκων, µε τον ίδιο βαθµό και µισθολογικό κλιµάκιο που κατείχαν πριν τη θέση τους σε διαθεσιµότητα ή τη λύση της υπαλληλικής τους σχέσης.
Κατόπιν των ανωτέρω και µετά τη λήξη της προθεσµίας υποβολής των αιτήσεων, οι ∆ήµαρχοι θα πρέπει να προβούν στην έκδοση της προβλεπόµενης στο άρθρο 18 αρ. 2 ν.4325/15 πράξης κατάταξης των σχολικών φυλάκων, βάσει του συνηµµένου υποδείγµατος, στις θέσεις στις οποίες υπηρετούσαν, µε τον ίδιο βαθµό και µισθολογικό κλιµάκιο που κατείχαν κατά την ηµεροµηνία που τέθηκαν σε διαθεσιµότητα ή λύθηκε η εργασιακή τους σχέση.
Ο οικείος ∆ήµος θα στείλει στην υπηρεσία µας τις πράξεις κατάταξης των σχολικών φυλάκων, σύµφωνα µε τις οδηγίες που δίδονται παρακάτω, προκειµένου η υπηρεσία µας να προβεί στην έκδοση της διαπιστωτικής πράξης του Υπουργού της αρ. 4 του άρθρου 18 του ν. 4325/2015, η οποία δηµοσιεύεται στην Εφηµερίδα της Κυβέρνησης:
α) Όλες οι πράξεις θα αποστέλλονται µόνο ηλεκτρονικά σε µορφή m/s word (.doc) στην ηλ.διεύθυνση Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. της ∆/νσης Προσω̟πικού Τ.Α.,
β) Ως θέµα του ηλεκτρονικού µηνύµατος θα φέρουν:
το αντικείµενο του θέµατος (Επαναφορά σχολικών φυλάκων),
το όνοµα του φορέα (̟πχ. ∆ήµος Κορυδαλλού).
Στο ηλεκτρονικό µήνυµα θα πρέπει επίσης να αναφέρονται τα στοιχεία επικοινωνίας του υπεύθυνου για την αποστολή των πινάκων υπαλλήλου για τυχόν παροχή διευκρινήσεων εφόσον ανακύψει ανάγκη.
γ) Κάθε µήνυµα θα φέρει αύξοντα αριθµό (̟πχ. Ε̟παναφορά σχολικών φυλάκων_∆ήµος Κορυδαλλού_Πράξη Νο1).
Εάν το µήνυµα ενσωµατώνει πολλές πράξεις στον τίτλο του θα µνηµονεύεται αντιστοίχως ο αύξων αριθµός των πράξεων αυτών (δηλ. Πράξη Νο 1 έως 7). Τους αντίστοιχους αριθµούς πρέπει να φέρουν και τα επισυναπτόµενα αρχεία .doc (δηλ. οι πράξεις κατάταξης). Εφόσον απαιτείται η αποστολή και επόµενου µηνύµατος, η αρίθµηση των πράξεων συνεχίζει από εκεί που σταµάτησε το προηγούµενο µήνυµα.
Στο µήνυµα θα ̟πρέ̟πει να καταγράφονται τα στοιχεία των ατόµων ̟που µνηµονεύονται στη/στις συνηµµένες ̟πράξη/εις κατάταξης (όνοµα, επώνυµο, πατρώνυµο, βαθµός, µισθολογικό κλιµάκιο) καθώς και τα στοιχεία της αντίστοιχης πράξης (Α.Π./ηµεροµηνία).
δ) Σε περίπτωση που υπάρξει ανάγκη για ορθή επανάληψη πράξης, θα ̟πρέπει αυτό να σηµειώνεται µε κεφαλαία στον τίτλο του µηνύµατος (̟π.χ. Επαναφορά σχολικών φυλάκων_∆ήµος Κορυδαλλού_Πράξη Νο 1_ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ), καθώς και στο σχετικό επισυνατόµενο αρχείο. Μηνύµατα που θα φέρουν τα ίδια στοιχεία στον τίτλο τους µε προηγούµενο µήνυµα χωρίς την ένδειξη της ορθής επανάληψης, δεν θα λαµβάνονται υπόψη.
Λόγω του κ α τ ε π ε ί γ ο ν τ ο ς του θέµατος, θα πρέπει όλοι οι φορείς να έχουν αποστείλει τις πράξεις τους στην προαναφερθείσα ηλ. διεύθυνση της ∆ιεύθυνσή µας έως 5 Ιουνίου.

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
Ν. ΒΟΥΤΣΗΣ

Τελευταία τροποποίηση στις Τρίτη, 26 Μαΐου 2015 17:13

Προσθήκη σχολίου

Make sure you enter the (*) required information where indicated.Basic HTML code is allowed.

logofootermedia