Ο Δήμος Σπάρτης ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά επτά ατόμων για την κάλυψη απρόβλεπτων και επειγουσών αναγκών που προέκυψαν από τις πλημμύρες από 25-03-2015 έως 28-03-2015 του Δήμου Σπάρτης.

Συγκεκριμένα πρόκειται για δύο θέσεις ΔΕ-Οδηγών, δύο θέσεις ΔΕ- Χειριστών Μηχανημάτων έργων (εκσκαφέα-φορτωτή μέχρι 101 HP) και τρεις θέσεις ΥΕ-εργατών. Όλες οι συμβάσεις έχουν διάρκεια δύο μηνών.

Απαραίτητα δικαιολογητικά:

Οι υποψήφιοι για την απόδειξη των απαιτούμενων προσόντων των λοιπών ιδιοτήτων τους και της εμπειρίας τους οφείλουν να προσκομίσουν επικυρωμένα:

 • Φωτοαντίγραφο των δύο όψεων του ατομικού δελτίου ταυτότητας ή άλλου επικυρωμένου δημοσίου εγγράφου από το οποίο να προκύπτουν τα στοιχεία της ταυτότητας.
 • Υπεύθυνη δήλωση για πιθανό κώλυμα υπέρβασης της 8μηνης απασχόλησης.
 • Υπεύθυνη δήλωση για πιθανό κώλυμα του άρθρου 16 του Ν. 3584/2007 (ΦΕΚ 143/τα.Α'/2007).
 • Πιστοποιητικό Ελληνομάθειας (μόνο για υποψήφιο χωρίς ελληνική ιθαγένεια).
 • Βασικό τίτλο σπουδών (για τον υποψήφιο που συμμετέχει στις κατηγορίες ΔΕ)
 • Άδεια μηχανοδηγού- χειριστή μηχανημάτων εκτέλεσης τεχνικών έργων, άδειες οδήγησης αυτοκινήτου όπως προβλέπονται από την ανακοίνωση για κάθε θέση.
 • Πρόσφατη βεβαίωση ΟΑΕΔ ή /και βεβαίωση ΚΕΚ (για την απόδειξη του χρόνου ανεργίας).
 • Οι πολύτεκνοι και τα τέκνα πολυτέκνων, πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης του οικείου δήμου ( όχι παλαιότερο των δύο μηνών) συνοδευόμενο από πιστοποιητικό της Ανώτατης Συνομοσπονδίας Πολυτέκνων Ελλάδος (Α.Σ.Π.Ε.). Αρκεί η προσκόμιση του ενός εκ των δύο πιστοποιητικών, εφόσον από αυτό αποδεικνύεται αναμφίβολα η πολυτεκνική ιδιότητα.
 • Ο γονέας ή τέκνο μονογονεϊκής οικογένειας , πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης του οικείου δήμου (όχι παλαιότερο των δύο μηνών), δικαστική απόφαση με την οποία ανατέθηκε η άσκηση της γονικής μέριμνας σε ένα μόνο γονέα ή αντίγραφο Πρακτικού κοινής συμφωνίας των γονέων, θεωρημένη από αρμόδιο δικαστήριο ή δικαστική απόφαση για περίπτωση ανικανότητας του άλλου γονέα κλπ , και υπεύθυνη δήλωση ότι ασκεί εν τοις πράγμασι και κατ'αποκλειστικότητα ή μετά από σχετική ανάθεση τη γονική μέριμνα ενός ή περισσοτέρων ανήλικων τέκνων.
 • Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης ( όχι παλαιότερο των δύο μηνών) για την απόδειξη ύπαρξης ανήλικων τέκνων).
 • Τα κατά περίπτωση δικαιολογητικά απόδειξης εμπειρίας.

Προθεσμία και τρόπος υποβολής αιτήσεων:

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση και να την υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, στα γραφεία της υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση: Ευαγγελιστρίας 85-87 , τκ. 23100 Σπάρτη απευθύνοντας την στο Τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού της Διεύθυνσης Διοικητικών Υπηρεσιών του Δήμου Σπάρτης υπόψιν κ. Ξυδιά Αναστασίας ή κ. Αλεξάκη Πολύδωρου (τηλ. επικοινωνίας: 2731081866 εσωτ.117 και 2731081866 εσωτ.116) μέσα σε προθεσμία έξι(6) ημερών , έως και την Παρασκευή 15 Μαΐου 2015.

Προσθήκη σχολίου

Make sure you enter the (*) required information where indicated.Basic HTML code is allowed.

logofootermedia