3 θέσεις εργασίας στο Αρχαιολογικό Μουσείο Νεάπολης Βοιών

Προκήρυξη πρόσληψης επιστηµονικού προσωπικού και ειδικευµένων εργατών µε σύµβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου, για τις ανάγκες της Πράξης «Έκθεση του Αρχαιολογικού Μουσείου Νεάπολης Βοιών» ενταγµένης στο Ε.Π. «∆υτικής Ελλάδας-Πελοποννήσου - Ιονίων Νήσων 2007-2013».

Πρόσληψη του παρακάτω επιστηµονικού προσωπικού και ειδικευµένων εργατών µε σύµβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου, για τις ανάγκες του ενταγµένου στο Ε.Π. «∆υτική Ελλάδας-Πελοποννήσου - Ιονίων Νήσων 2007-2013» έργου «’Έκθεση του Αρχαιολογικού Μουσείου Νεάπολης Βοιών» για χρονικό διάστηµα έως 30/6/2015, µε δυνατότητα ανανέωσης ή παράτασης σε περίπτωση παράτασης του έργου και εφόσον υπάρχουν οι απαραίτητες πιστώσεις.

1. ΠΕ Αρχαιολόγων - Μία (1) θέση

2. ΥΕ Ειδικευµένος Εργάτης για στερεωτικές – αναστηλωτικές – ανασκαφικές εργασίες - ∆ύο (2) θέσεις

Όσοι επιθυµούν να προσληφθούν, καλούνται να συµπληρώσουν την αίτηση και να την υποβάλουν µε τα συνηµµένα δικαιολογητικά, νοµίµως επικυρωµένα, είτε αυτοπροσώπως, είτε µε άλλο εξουσιοδοτηµένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρηµένη από δηµόσια αρχή, είτε ταχυδροµικά (σε περίπτωση ταχυδροµικής υποβολής οι αιτήσεις µε τα συνηµµένα δικαιολογητικά θα πρέπει να έχουν πρωτοκολληθεί στην Υπηρεσία έως την ηµεροµηνία λήξης υποβολής των αιτήσεων) στο γραφείο της γραµµατείας της Εφορείας Αρχαιοτήτων Λακωνίας, στην διεύθυνση Αγησιλάου 59 Σπάρτη, ΤΚ 23100, υπόψη κου Νικόλαου Αποστολάκου ή κας Ελένης Μπισµπή (τηλ. επικοινωνίας: 27310-25363) εντός προθεσµίας πέντε (5) εργασίµων ηµερών που αρχίζει από την εποµένη της καταχώρισης στο διαδικτυακό κόµβο (ιστοσελίδα) της εφαρµογής ∆ΙΑΥΓΕΙΑ (http://diavgeia.gov.gr) και του Υ.ΠΟ.ΠΑΙ.Θ.(http://www.yppo.gr) και της ανάρτησης της ανακοίνωσης στον πίνακα ανακοινώσεων της Υπηρεσίας από 14/4/2015 έως και 20/4/2015.

ΔΕΙΤΕ ΤΗΝ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΔΩ

Προσθήκη σχολίου

Make sure you enter the (*) required information where indicated.Basic HTML code is allowed.

logofootermedia